Press "Enter" to skip to content

Blížia sa voľby do AS FIIT STU – Ako podať návrhy na kandidátov?

Zatiaľ všetko naznačuje tomu, že sa 20. októbra uskutočnia doplňujúce voľby do študentskej časti AS FIIT STU. Vedeli ste, že do 6.10. môžete zasielať kandidátov?

Na základe aktuálnych zásad volieb AS FIIT STU platí, že návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať (pozrite si vzor na stránkach fakulty):

  • meno, priezvisko a tituly navrhovateľa alebo navrhovateľov,
  • vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
  • meno, priezvisko a tituly kandidáta,
  • vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do akademického senátu FIIT.

Nezabudnite tiež na to, že návrhy kandidátov musia byť v obálke s označením „Doplňujúce voľby do ŠČ AS FIIT STU – NEOTVÁRAŤ“ a musia byť doručené prostredníctvom podateľne Rektorátu STU (adresa Vazovova 5, 812 43, Bratislava). Termín na podanie návrhov na kandidátov do senátu je 6.10.2020 14:00.

Na návrhy kandidátov, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom a na návrhy kandidátov doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie, sa neprihliada. Späťvzatie návrhu kandidáta navrhovateľom nie je možné.

Tlačivo na návrh kandidáta na člena akademického senátu nájdete na stránkach fakulty.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.