Press "Enter" to skip to content

Prešetrenie výučby na FIIT STU aj po roku bez odpovede

Takto pred rokom, 22. februára 2021, sme sa rozhodli obrátiť na Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo s požiadavkou o pomoc pri riešení problémov s kvalitou štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií STU (FIIT STU). 

Od februára 2020 sa totiž na fakulte udiali viaceré zmeny zo strany vedenia FIIT STU, ktoré podľa nás nielen prispeli k degradácii kvality výučby, ale zároveň mohli byť v rozpore s existujúcou akreditáciou.

Rok 2020: pandémia kvality štúdia

Toto turbulentné obdobie bolo sprevádzané protestami pedagógov a študentov fakulty, počas ktorých vyjadrovali svoju nespokojnosť s aktivitami, ktoré sa na fakulte začali diať po zmene vedenia (na sklonku roka 2019). Do funkcie vtedy nastúpil novozvolený dekan, prof. Ivan Kotuliak (vo funkcii je dodnes).

Celú situáciu sme pravidelne monitorovali na webe našej študentskej iniciatívy Za našu FIIT (www.zanasufiit.sk), kde sme okrem iného prinášali aj pohľad samotných študentov a mapovali negatívny dopad celej situácie práve na nich.

Medzi častými problémami, s ktorými sa študenti stretávali, boli zásadné zmeny v predmetoch, výmeny garantov, či citeľné zníženie kvality poskytovanej výučby. Vedenie fakulty nejavilo vôľu problémy riešiť – v mnohých prípadoch pritom vedenie zodpovedné za študentov reagovalo oneskorene, útočne alebo nereagovalo vôbec. V niektorých prípadoch dokonca dochádzalo zo strany vedenia aj k cenzúre či znevýhodňovaniu študentov, ktorí upozorňovali na problémy a na kontroverzné kroky vedenia.

Vedenie univerzity sa odkazovalo späť na vedenie fakulty a ministerstvo školstva deklarovalo, že nemá kompetencie vec riešiť.

Keďže sa situácia javila byť ďalej neudržateľná, študenti, pedagógovia ale aj široká verejnosť žiadala odvolanie dekana FIIT STU, ktorého však Akademický senát STU napokon 13. júla svojím hlasovaním podržal. To viedlo k odchodu veľkej časti pedagógov, ale aj študentov bakalárskeho, inžinierskeho a najmä doktorandského štúdia z fakulty. Odišli ľudia, ktorí mali kľúčovú úlohu v zabezpečovaní kvality vzdelávania na FIIT. 

Začiatkom roka 2021 sme upozornili, že pokles kvality výučby na FIIT STU sa mohol pretaviť aj do značného poklesu v počtoch študentov. Spomedzi všetkých fakúlt STU to bola práve FIIT, ktorá vtedy zaznamenala najväčší medziročný prepad v celkovom počte študentov. V neposlednom rade mala situácia negatívny dopad aj na výskum, keďže z fakulty ubudlo až 42% vtedajších doktorandov.

Akreditačná agentúra zatiaľ mlčí

Viaceré problémy v oblasti kvality výučby nás podnietil, aby sme sa obrátili na nezávislý orgán – Akreditačnú agentúru – so žiadosťou o prešetrenie všetkých zmien, ktoré sa na fakulte od roku 2020 udiali. Domnievali sme sa totiž, že tieto zmeny mohli byť v rozpore s existujúcou akreditáciou.

Akreditačná agentúra vznikla v roku 2018 a ako sa uvádza na jej oficiálnych stránkach, jej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike.

Agentúre predsedá prof. Robert Redhammer, bývalý rektor Slovenskej technickej univerzity (v rokoch 2011-2019). Počas jeho funkčného obdobia patrili medzi jeho prorektorov napríklad prof. Pavel Čičák (poradca dekana FIIT STU), prof. Marián Peciar (predseda Akademického senátu STU v čase, keď sa rozhodovalo o odvolaní dekana FIIT STU) či prof. Štefan Stanko (podpredseda Akademického senátu STU v čase, keď sa rozhodovalo o odvolaní dekana FIIT STU). Redhammerov vtedajší kvestor, Dušan Faktor, bol nedávno vymenovaný za vedúceho kancelárie SAAVŠ.

Akreditačnej agentúre sme 22. februára 2021 zaslali podnet obsahujúci zoznam všetkých, podľa nás problematických zmien, z ktorých mnohé mali negatívny dopad na študentov. Zaslaný podnet sme doplnili o ďalšie zistenia 1. júla 2021. K dnešnému dňu (22.2.2022), teda po roku, sme k nášmu podnetu nedostali od Akreditačnej agentúry odpoveď a doposiaľ nemáme žiadne informácie o stave jeho riešenia.

Náš vyše 40-stranový podnet obsahoval podklady k viacerým problematickým zmenám:

  • Deň pred začiatkom semestra bola väčšina predmetov odobratá pôvodným vyučujúcim a garant bol zmenený na jednu a tú istú osobu. Študenti si, prirodzene, volia predmety aj na základe ich vyučujúcich. Prodekan pre štúdium sa neskôr vyjadril, že tento garant predmety nebude vyučovať a bude sa im venovať iba administratívne.
  • V prvých týždňoch semestra (na prvej prednáške) neboli študentom oznámené podmienky absolvovania predmetu, čo je v rozpore so študijným poriadkom FIIT STU, článok 13 bod 2. Okrem toho sa vo viacerých prípadoch zmenil aj sylabus predmetu, a to bez schválenia Vedeckou radou FIIT STU.
  • Niektorí noví prednášajúci nemali vôbec prístup do interného Akademického informačného systému. Tým sa nevedeli venovať administratíve predmetu, nevedeli kontaktovať študentov a zároveň nevedeli študenti kontaktovať ich.
  • Viaceré predmety inžinierskeho štúdia boli kompletne zastrešované študentami doktorandského štúdia, čo mohlo byť, opäť, v rozpore so študijným poriadkom. Garantom predmetu bol človek, ktorý formálne spĺňal požiadavky na vedenie predmetu, avšak reálne tento predmet nevyučoval.
  • Na pozíciu prodekana bol poverený zamestnanec, ktorý zároveň v tom istom období pôsobil ako senátor v Akademickom senáte STU (aj v predsedníctve senátu). Mohlo tak dôjsť k obchádzaniu zákona o vysokých školách, ktorý v jej súčasnom znení neumožňuje vykonávať funkciu prodekana a senátora zároveň.

Získanie Bielej vrany vnímame ako záväzok

Začiatkom roka 2021 sme ako iniciatíva Za našu FIIT získali ocenenie Biela vrana. To sme vnímali ako veľký prejav vďaky a zároveň záväzok do budúcna. Hoci náš hlas na fakulte dobrovoľne (i nedobrovoľne) utíchol, aj naďalej sme stáli na strane študentov FIIT STU. Aj to nás motivovalo k tomu, aby boli problémy s kvalitou štúdia riadne a zákonne prešetrené a aby došlo k náprave vzniknutých nedostatkov.

Akreditačnú agentúru vnímame ako poslednú šancu priniesť pozitívne zmeny vo vysokom školstve a aktívne reagovať na problémy, ktoré negatívne vplývajú na kvalitu výučby a na študentov.

Dúfame, že Akreditačnej agentúre naozaj záleží na kvalite vzdelávania študentov vysokých škôl.

Iniciatíva Za Našu FIIT

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.