Press "Enter" to skip to content

Prvý týždeň semestra ukázal mieru kvality výučby pod novým vedením FIIT STU

Začiatku semestra na FIIT STU predchádzala búrlivá atmosféra. Dekan zrušil rokovania so zamestnancami a študentmi, dva dni pred začiatkom semestra vedenie FIIT STU vzalo viacerým dlhoročným vyučujúcim predmety a cvičenia a žiadalo od nich, aby oznámili, že nepôjdu do štrajku, bez toho, aby ho vyhlásili . Podľa niektorých náhradných vyučujúcich sa o dôvode, prečo budú náhradníkmi (štrajk), dozvedeli až po tom, ako podpísali zmluvu.

Podľa niektorých náhradných vyučujúcich sa o dôvode, prečo budú náhradníkmi (štrajk), dozvedeli až po tom, ako podpísali zmluvu.“

Ako teda výučba s náhradnými učiteľmi napokon vyzerala? V tomto článku sumarizujeme autentické dojmy mnohých študentov, ktorí sa na nás obrátili. Dojmy dopĺňame o vyjadrenia študentov doktorandského štúdia, ktorí na predmetoch pôsobia. Informácie podávame v bodoch tak, ako nám boli poslané a odrzkadľujú pocity viacerých študentov.

Dovolíme si poznamenať, že v niektorých prípadoch nedošlo k zhoršeniu kvality na predmete, resp. študenti sa nesťažovali. Preto zverejňujeme najmä prípady, kedy boli študenti s predmetmi nespokojní. Zároveň si myslíme, že vo viacerých prípadoch nedošlo k degradovaniu kvality vinou prednášajúceho, ale vinou vedenia, resp. administrátora predmetu, ktoré sa rozhodlo pre výmenu prednášajúcich nepremyslene a na poslednú chvíľu.

Nateraz došlo k zrušeniu len jedného predmetu. Výučba bola po formálnej stránke do určitej miery zabezpečená. Čas hodinového štrajku bol v tomto týždni učiteľmi zvolený tak, aby v čo najmenšom rozsahu zasiahol do výučby. Na fakulte sme počas štrajku mali viaceré kvalitné odborné aj spoločensky zamerané prednášky.

Prehľad článku

Nasleduje čítanie, ktoré je v mnohých bodoch smutné. Najmä v tých, kde členovia vedenia zavádzajú nás, študentov.“

 • Kvalita na viacerých predmetoch výrazne poklesla,
 • množstvo učiteľov bolo odvolaných z ich predmetov napriek prejavenej vôli učiť,
 • prednáška z Databázových systémov trvala 20 minút namiesto 100,
 • semináre z Dátových štruktúr a algoritmov, ktoré sú schválenou súčasťou predmetu, boli nateraz bez náhrady zrušené,
 • prezentácia z Dátových štruktúr a algoritmov bola kompletne prevzatá od pôvodného prednášajúceho a vydávaná za svoju bez uvedenia pôvodného autora,
 • na Výberovovom seminári sa študenti aj pôvodní vyučujúci až na prvom cvičení dozvedeli, že predmet bude vyučovať niekto iný. Žiadosť študentov o to, aby ich učili pôvodní (mimoriadne obľúbení) učitelia, bola povereným prodekanom dr. Šoltésom odbitá s tým, že na ktorej fakulte videli, že by si študenti vyberali svojho cvičiaceho,
 • na Výberovom seminári boli študenti novým vedúcim odhováraní od výskumu neurónových sietí s tým, že to nedajú,
 • na Princípoch softvérového inžinierstva došlo k zlúčeniu cvičení, ktoré dekan odôvodňoval údajnými PNkami cvičiacich a poverený prodekan nehospodárnosťou cvičení s desiatimi študentmi. V skutočnosti nikto z cvičiacich predmetu PSI nebol PN a po zlúčení cvičení cvičiaci nestíhali konzultovať,
 • externý prednášajúci z Analýzy a zložitosti algoritmov podľa všetkého ani nemal informácie, že majú byť súčasťou predmetu aj cvičenia a aká bude ich náplň (tú má pritom určovať on),
 • na seminári z matematiky boli niektoré cvičenia zrušené, nakoľko cvičiaci nemali materiály a niektoré cvičenia boli zlúčené, takže na jednom cvičení bolo cca 40 študentov, čo je vysoko nadštandardný a ťažko zvládnuteľný počet študentov,
 • získanie bonusových bodov je na predmete Testovanie softvéru podmienené získaním plateného certifikátu (ktorého získanie ponúka organizácia, v ktorej pôsobí nový prednášajúci),
 • opakovaný predmet Procedurálne programovanie bol bez náhrady zrušený*,
 • na otázku, prečo predmet Vedenie ľudí v projektových tímoch neučí doktorka Babincová, sme dostali odpoveď, že keďže podporila štrajk, je nespoľahlivá, a preto s ňou nebola podpísaná nová dohoda.

Nasleduje čítanie, ktoré je v mnohých bodoch smutné. Najmä v tých, kde členovia vedenia zavádzajú nás, študentov.

Databázové systémy

Pôvodný vyučujúci: Dr. Michal Barla
Nový vyučujúci: Dr. Rastislav Bencel

 • Prednáška trvala cca 20 minút namiesto 100 minút,
 • neboli jasné požiadavky na priebežnú prácu počas semestra (projekt),
 • cvičenia z predmetu boli prvý týždeň semestra zrušené (minulý rok zrušené neboli),
 • prednáška nemala absolútne žiadny úvod do problematiky, viaceré kľúčové pojmy neboli vysvetlené, prednášajúci pôsobil nepripravene,
 • cvičiacim sa bez predchádzajúceho upozornenia zmenili termíny cvičení, pričom u niektorých došlo k časovému konfliktu s inými fakultnými a univerzitnými povinnosťami.

Výberový seminár

Pôvodní vyučujúci: Dr. Tomáš Kramár, Ing. Ján Suchal
Nový vyučujúci: Dr. Michal Ries (člen vedenia)

Prodekan Šoltés nás odbil s tým, že na akej fakulte sme videli, aby si študenti diktovali cvičiacich.

 • Večer pred prvým cvičením sme od pôvodných vyučujúcich dostali mailom pokyny k prvému cvičeniu,
 • pôvodní vyučujúci nemali informácie o tom, že budú vymenení, dozvedeli sa o tom až na samotnom cvičení. Títo vyučujúci mali dlhodobo vynikajúce hodnotenie od svojich absolventov (pozn: pravidelná anonymná evaluácia študentmi), študentom dávali praktické základy, ktoré neskôr využili aj v práci na svojich výskumných projektoch, na základe aj týchto hodnotení sa niektorí študenti rozhodli práve pre výskumnú orientáciu,
 • pôvodne malo ísť o praktický seminár pre výskumne orientovaných študentov, avšak Dr. Ries nám kázal otvoriť si knižnicu IEEE (pozn. ide o digitálnu knižnicu, kde sa nachádzajú výskumné články) a hľadať v nej článok na tému, ktorá nás zaujíma,
 • niektorí (ak nie všetci) z nás boli pripravení na inú náplň cvičenia, a preto bolo pre nás dosť zarážajúce, keď sme mali hľadať zrazu články na tému, ktorej by sme sa chceli vo výskume tri semestre venovať. Nad témou výskumu sme niektorí vopred nerozmýšľali. Hodina na takéto rozhodnutie bez toho, aby sme mali možnosť navštíviť semináre výskumných skupín, nám prišla veľmi málo a prišlo nám to nefér, 
 • ohľadom organizácie predmetu sme sa nič nedozvedeli, naše výhrady na obsah seminára neboli vzaté do úvahy (skutočný obsah bol v rozpore s tým, čo bolo deklarované pred zápisom predmetu),
 • Dr. Michal Ries vyzdvihoval témy ohľadom blockchainu, kým ostatné témy sa snažil dávať do úzadia (napr. odrádzal študenta od výskumu v neurónových sieťach s tým, že to nedáme; pozn.: výskum v neurónových sieťach má na našej fakulte bohaté zastúpenie),
 • so situáciou na seminári časť z nás v utorok konfrontovala povereného prodekana pre štúdium Dr. Lukáša Šoltésa, ktorý tvrdil, že 2 študenti z cvičenia boli spokojní s výmenou vyučujúceho za Dr. Michala Ries (čo sa neskôr ukázalo ako lož),
 • nespokojní sme sa preto rozhodli ísť za povereným prodekanom Dr. Šoltésom, väčšina zo seminára (nasledujúci deň). Boli sme nespokojní s obsahom a formou výučby, ktorá bola v rozpore s tým, čo sme od seminára očakávali. Žiadali sme preto prodekana Šoltésa o návrat pôvodných prednášajúcich (Ing. Suchal a Dr. Kramár),
 • na stretnutí nám pán Ries povedal, že už má spísanú osnovu a hodnotenie predmetu, avšak, nevedel si v tej chvíli spomenúť. Prisľúbil, že do večera to budeme mať v AISe,
 • ako odpoveď na otázku, prečo už predmet neučí Dr. Kramár sme ako prvé dostali odpoveď že má zaplnený úväzok iným cvičením z predmetu DBS (čo sa tiež ukázalo ako lož, pretože sme nenašli iné cvičenia Dr. Kramára v AISe),
 • na otázku, prečo nemôžeme mať pôvodný obsah predmetu, sme dostali odpoveď, že obsah predmetu BP0 je prerekvizitou predmetu BP1 (čo je ďalšia lož, pretože BP1 prirodzene absolvujú aj študenti, ktorí neboli vo výskumnej skupine),
 • našej požiadavke nebolo vyhovené, prodekan Šoltés nás odbil s tým, že na akej fakulte sme videli, aby si študenti diktovali cvičiacich. Taktiež tvrdil, že si nemôžeme dovoliť, aby uprostred semestra štrajkoval (pozn: Dr. Kramár naozaj je v štrajkovej pohotovosti),
 • Dr. Šoltés nám tiež povedal, že ak chceme robiť webové aplikácie s Dr. Kramárom, nech nám spraví kurz v jeho firme a môžeme chodiť tam. Pri zdôvodnení toho, prečo nie je možné, aby nám Dr. Kramár urobil extra seminár zameraný napr. na Ruby on Rails, povedal, že tejto požiadavke nemôže vyhovieť, pretože potom by sa sťažovali aj iní, prečo nemajú semináre z iných predmetov.

Princípy softvérového inžinierstva

Pôvodný vyučujúci zostal zachovaný: doc. Jakub Šimko

 • cvičiacim, ktorí pôvodne tento predmet mali cvičiť, nedal nikto oficiálne vedieť, že ho už neučia – doc. Vranić (Zodpovedný za predmet) napísal iba cvičiacim, ktorí na predmete zostali,
 • na predmete mali pôvodne okrem iných pôsobiť dvaja cvičiaci s rovnakým priezviskom, avšak na 1. prednáške nebolo ani prednášajúcemu jasné, kto z nich bude cvičiť a kto nie – prednášajúci nedostal jasnú informáciu, v AIS sa cvičiaci menili deň pred prednáškou,
 • vedenie sa rozhodlo zlúčiť cvičenia (pozn.: namiesto jedného učiteľa na 10 študentov má jeden učiteľ 20 študentov), čo spôsobilo, že sa reálne konzultácie nestíhajú a sú hľadané krízové riešenia pre cvičenia (cvičenia prebiehajú v núdzovom režime),
 • Dr. Šoltés pri otázke, či zlučovanie cvičení nezníži kvalitu, argumentoval tým, že je nehospodárne, aby bolo na cvičení 10 ľudí,
 • dekan tvrdil do RTVS, že ak prišlo k zlúčeniu cvičení, prišlo k nemu len z dôvodu PN (čo je klamstvo, keďže nikto z cvičiacich PSI nebol PN).

Dátové štruktúry a algoritmy

Pôvodný vyučujúci: Dr. Jozef Tvarožek
Nový vyučujúci: Dr. Lukáš Kohútka

 • použitá prezentácia bola okrem pomocných slajdov (cvičiaci, podmienky, organizácia) úplne totožná s prezentáciou, ktorú po minulé roky používal Dr. Tvarožek – jediná zmena na obsahových slajdoch boli dátum a meno autora,
 • prednášajúci teda použil cudzie slajdy, ktoré vydával autorsky za svoje (neuviedol dr. Tvarožka, iba svoje meno). Fotografie, ktoré boli použité v slajdoch boli fotené priamo dr. Tvarožkom (opäť nebol uvedený zdroj),
 • prednášajúci nepoznal obsah “svojej vlastnej” prezentácie,
 • neodporučil nám žiadnu literatúru (podľa jeho slov sa nad tým nezamýšľal),
 • z prednášky nebolo jasné, čo bude obsahom a náplňou predmetu,
 • dlhoročný systém na testovanie programov sa nebude používať, čím sa výrazne narušil priebeh cvičení a predmetu (tvorba efektívnych algoritmov) – ako riešenie sme si mali vytvoriť vlastné vstupy a výstupy do projektov a na vlastných vstupoch overiť program,
 • prednášajúci navrhoval zrušiť seminár, ktorý je súčasťou schváleného týždenného rozsahu predmetu (2 h prednáška, 1 h seminár, 2 h cvičenie) , vyjadril sa, že nemá čas. Študenti chceli na túto prednášku iného prednášajúceho (mal to ako jednu z možností v prezentácii, ktoré ponúkal), na to im povedal, nech si niekoho nájdu, že zatiaľ tieto prednášky nebudú, 
 • prednášajúci zrušil bodovanie malých úloh počas semestra, vďaka čomu študenti nemajú možnosť získavať body priebežnou prácou na cvičeniach. Predchádzajúce roky tieto úlohy tvorili významnú časť hodnotenia. Argumentoval tým, že DŠA je po novom prvácky predmet a mal by byť ľahší (presunul sa z 3. do 2. semestra). Bodované ostali len veľké zadania a časť bodov sa presunula na záverečnú skúšku.

Analýza a zložitosť algoritmov 

Pôvodný vyučujúci: Prof. Mária Lucká
Nový vyučujúci: doc. Martin Kochol

 • úvod predmetu chýbal, prednášajúci nevedel uviesť jasné hodnotenie predmetu (odkázal sa na to, že nie je garant),
 • so študentmi riešil, či bude jeden zápočet a či a kedy bude skúška, nemal informácie o tom, koľko bude z predmetu cvičení,
 • nevedel, že z predmetu sú cvičenia (myslel si, že takmer 200 študentov má 2 cvičenia),
 • na otázku, či budú projekty, odpovedal prednášajúci: “neviem ani ako budú cvičenia”,
 • prednáška mala trvať takmer 3 hodiny a mala sa venovať úvodu do rastu funkcií (prednášajúci povedal, že pôjde podľa sylabov z AISu a toto je prvá téma), namiesto toho sa rozoberali komplexné čísla, pričom nikto nerozumel, na čo nám vlastne sú (prednáška trvala niečo cez hodinu),
 • na prednáške dochádzalo k vyrušovaniu, keďže sa viacerí študenti obracali na pôvodnú prednášajúcu a jej kolegyne, ktoré sedeli, a snažili sa s nimi diskutovať obsah prednášky. Na tento incident upozornil študent, pôvodné prednášajúce a kolegyne situáciu vysvetlili a na internom diskusnom fóre sa ospravedlnili.

Úvod do matematickej analýzy / Seminár z matematiky 2

Pôvodní vyučujúci: prof. Mária Lucká / Mgr. Alena Martonová, PhD.
Nový vyučujúci: Dr. Monika Kováčová

 • na jednom seminári nás bolo 40 (namiesto pôvodných 20 študentov),
 • niektorí cvičiaci museli rušiť cvičenie, lebo nedostali pokyny k cvičeniam,
 • za chodenie k tabuli dostávame pluská, bodíky a včeličky. Ak vraj človek niečo nebude vedieť, bude “povesený za uši do prievanu”,
 • vraj sa tieto včeličky budú premietať aj do bodov a vraj je možné mať dokonca 120 bodov (pozn. maximálny počet bodov, ktoré je možné získať v predmetoch na fakulte je 100, vychádza to z medzinárodnej akreditácie).

Testovanie softvéru

Pôvodný vyučujúci: Dr. Karol Rástočný
Nový vyučujúci: formálne poverený prof. Kotuliak, neprednáša

 • počas semestra má prednášať 6 rôznych ľudí,
 • oficiálne uvedený prednášajúci, prof. Kotuliak, v skutočnosti predmet prednášať nebude. Bude ho prednášať odborník, avšak bez vedeckej hodnosti (a možno aj ďalší ľudia, ktorých zatiaľ nepoznáme),
 • v informačnom liste predmetu, ktorý sme dostali 23.2.2020, je uvedená možnosť získania 20 bonusových bodov ku skúške, čo je podľa nás v rozpore s akreditáciou. Navyše je táto možnosť podmienená preukázaním získania plateného certifikátu CTFL, pričom za účelom informácií, ako ho získať, máme kontaktovať (pravdepodobne) skutočného prednášajúceho p. Majerníka,
 • prednášajúci bol informovaný, že všetky cvičenia sú v stredu hneď po prednáške, čo nesúhlasí s rozvrhom a koliduje viacerým študentom s ich plánovaným rozvrhom. Nevieme teda, kedy sú cvičenia (prvý týždeň neboli), s cvičiacimi do dnešného dňa nikto nekomunikoval,
 • na prednáške sa študent spýtal, či sa bude vypracovávať nejaký semestrálny projekt. Prednášajúci povedal, že nevie a spýtal sa naspäť študentov či nevedia, kto by o tom mal niečo vedieť,
 • prednášajúci nebol informovaný o stupni štúdia, na ktorom je daný predmet vyučovaný, takže prvá prednáška nešla dostatočne do hĺbky a obsahovala len motiváciu a princípy, ktoré študenti už poznajú z predchádzajúceho štúdia bakalárskeho stupňa (podľa informácií prednášajúceho bol predmet určený študentom bakalárskeho stupňa, avšak predmet je určený študentom inžinierskeho stupňa štúdia),
 • nie je jasné, ako bude zostavená a vyhodnotená záverečná skúška pri 6 rôznych prednášateľoch. Taktiež je otázna miera kohézie nadobudnutých poznatkov.

Vedenie ľudí v projektových tímoch

Pôvodný vyučujúci: PhDr. Danka Babincová
Nový vyučujúci: Dr. Lukáš Šoltés (člen vedenia)

 • Z AIS-u deň pred prednáškou zmizli sylaby (ku dňu 23.2.2020 tam stále nie sú), prednášajúci sa tváril, že o tom nič nevie,
 • na otázku, prečo predmet neučí doktorka Babincová sme dostali odpoveď, že keďže podporila štrajk, je nespoľahlivá a preto s ňou nebola predĺžená dohoda,
 • pani Babincovú nikto z vedenia neinformoval o rozhodnutí nepodpísať dohodu o vykonaní práce. V nedeľu večer zistila, že jej z aisu zmizol predmet,
 • prednášajúci upozornil na to, že sa nejedná o technický predmet, svoju spôsobilosť učiť odôvodňoval bohatými skúsenosťami z praxe, má certifikát PRINCE2,
 • v ďalšej časti hovoril o manažérskych štýloch riadenia, bol pripravený, avšak zatiaľ to viac pripomína predmet Manažment v tvorbe softvéru,
 • viackrát sme hovorili, že očakávame, že sa predmet bude venovať viac psychológii a sociálnym aspektom fungovania tímov,
 • prednášajúci avizoval, že pozve aj iných prednášajúcich (kolegu Františka Horváta a možno nejakého externistu),
 • podľa úvodnej prednášky sa predmet bude viac zameriavať na projektový manažment než ako bolo pôvodné nastavenie predmetu, na ktorý sme sa prihlasovali,

Základy procedurálneho programovania 2

Pôvodný vyučujúci zostal zachovaný: Dr. Gabriela Grmanová

 • Cvičiaci, ktorý na predmete pôsobil aj minulý rok, tento rok nedostal materiály, žiadne inštrukcie od garanta predmetu, nemal čo odučiť. Pred začiatkom cvičenia prišiel jeden zamestnanec na kontrolu. Následne prišli ďalší členovia vedenia i zodpovedný za predmet, doc. Vranić. Pred študentmi spochybňoval kompetentnosť cvičiaceho a fakt, že nedokáže na mieste nájsť vhodné príklady z doporučenej literatúry, prípadne ich vymyslieť (toto je pritom vysoko neštandardný postup).
 • Doc. Vranić sa tiež vyjadril, že nie je garantom predmetu, jeho rola na predmete je len administratívna a pokyny cvičiacim má poskytovať prednášajúca predmetu. Podľa AIS je jeho rola na predmete “Zodpovedný za predmet”.

Stále nezodpovedané otázky týkajúce sa štúdia

 • Kto je garantom študijných programov namiesto prof. Bielikovej?
 • Kto bude garantom predmetov po prof. Bielikovej a kto bude viesť jej doktorandov? 
  • Zo Zápisnice z porady vedenia vieme, že napriek tomu, že to bol dekan, kto prepustil profesorku, úlohou zohnať za ňu náhradu poveril doc. Lacka.
[* edit – bol zrušený opakovaný predmet Procedurálne programovanie, nie Základy procedurálneho programovania. Ospravedlňujeme sa za chybu.]

3 komentáre

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.