Press "Enter" to skip to content

Sťažnosť na zníženie kvality výučby na predmete Výberový seminár

Ako sme vás informovali, časti študentov bol začiatkom semestra bez vysvetlenia zrušený jeden predmet a následne zmenený existujúci. Namiesto pôvodných vyučujúcich im bol pridelený Dr. Michal Ries (poverený pre strategické projekty a rozvoj). Voči zmene predmetu mali výhrady aj vyučujúci aj študenti, avšak vedenie odmietlo ich pripomienky akceptovať.

Študenti predmetu Výberový seminár preto zaslali dňa 28.2.2020 oficiálnu sťažnosť prorektorke Slovenskej technickej univerzity pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov doc. Bakošovej. Túto sťažnosť podpísalo 17 študentov spomedzi všetkých 19, ktorí majú predmet zapísaný. K dnešnému dňu študentom prišla iba reakcia od pani poverenej prodekanky pre štúdium Dr. Jelemenskej, ktorá sa snažila zistiť, ako došlo k zmene predmetov.

Podľa našich informácií je na predmete od študentov požadované, aby si navrhli už v treťom týždni semestra vlastné zadanie potenciálnej bakalárskej práce, a to bez toho, aby im boli dostatočne vysvetlené princípy výskumu. Pripomíname, že na inžinierskom stupni štúdia majú študenti na tvorbu zadania diplomovej práce celý semester.

So súhlasom študentov zverejňujeme sťažnosť pani prorektorke v pôvodnom znení.


Dolupodpísaní študenti v Bratislave dňa 28. 2. 2020

Vec: Sťažnosť na zníženie kvality výučby a netransparentné zmeny v predmete Výberový seminár na FIIT STU

Na našej fakulte sa každý rok pre prvákov ponúka možnosť prihlásiť sa na výskumnú orientáciu. Tá ponúka vybraným študentom možnosti navštevovať stretnutia výskumných skupín, mať špecializované semináre, na ktorých sa získavajú užitočné znalosti využiteľné vo výskume, a tiež možnosť skôr konzultovať tému bakalárskej práce. Túto sťažnosť píšeme ako skupina študentov vybraných na výskumnú orientáciu, ktorej momentálna kvalita a organizácia nespĺňa predpoklady, kvôli ktorým sme sa prihlásili.

Pôvodne sme mali ešte pred letným semestrom počas niekoľkých týždňov konzultovať témy bakalárskych prác so školiteľmi a následne si aj témy vybrať. K ničomu z toho už ale nedošlo z dôvodu neistoty na fakulte. Na letný semester sme pôvodne mali zapísané predmety Bakalársky projekt 0 (kde sme už mali pracovať na vybranej téme pod dohľadom školiteľa) a Výskumne orientovaný seminár 1 (kde sme sa mali naučiť spracovávať dáta a tvoriť webové aplikácie).

Dňa 6.2. nám prišiel e-mail, kde bolo uvedené, že BP0 nie je možné zabezpečiť (bez ďalšieho vysvetlenia), preto nám boli tieto dva predmety prepísané na predmet Výberový seminár. Keďže dôvodom tejto zmeny bol predmet BP0, všetko nasvedčovalo tomu, že tento seminár bude mať náplň ako Výskumne orientovaný seminár 1 .

Do semestra sme vstupovali s vedomím, že tento predmet budú cvičiť páni Kramár a Suchal. Títo cvičiaci roky dostávali vysoko pozitívne hodnotenie od svojich študentov (čo je vidno aj vo výsledkoch evaluacií predmetov v AISe) a učili kvalitné základy využiteľné ako v praxi, tak vo výskume. To bol pre niektorých študentov aj dôvod na výber tohto predmetu namiesto iných, tiež zaujímavých.

Večer pred prvým cvičením sme od pôvodných vyučujúcich dostali mailom pokyny. Dozvedeli sme sa, aký je plán práce na predmete a čo si máme pripraviť na prvú hodinu a boli sme teda motivovaní aktívnym prístupom vyučujúcich už pred začiatkom prvého cvičenia.

Situácia sa zmenila až v okamihu začiatku prvého cvičenia. Pôvodní vyučujúci nemali informácie o tom, že budú vymenení, dozvedeli sa o tom až na samotnom cvičení. Tak isto aj my, študenti, sme boli prekvapení krokmi vedenia, ktoré nás vopred neinformovalo o tejto závažnej zmene.

Od nového cvičiaceho, pána Riesa, sme dostali nejasnú víziu o predmete. Na otázky o hodnotení nám nevedel odpovedať, čo nie je v súlade s ustanoveniami študijného poriadku našej fakulty. Nebolo nám ani objasnené, čo bude náplň predmetu. Informačný list v AIS bol všeobecný, až neskôr ho preformulovali a zošpecifikovali. Nedostali sme rozumné odôvodnenie zmeny cvičiaceho ani úplnej zmeny obsahu predmetu. Stretli sme sa s prodekanom pre štúdium a značná väčšina študentov v skupine žiadala vysvetlenie a zmenu k pôvodnej organizácii predmetu. Na to nám neboli podané žiadne rozumné argumenty, akékoľvek zmeny boli odmietnuté, pričom v skutočnosti tejto zmene nič nebráni, nakoľko Dr. Kramár má zmluvu s fakultou, nič iné neučí a je pripravený vyučovať.

Na prvej hodine sme začali čítaním článkov v našich záujmových oblastiach. Mali sme si vybrať tému, ktorú budeme skúmať počas semestra a možno v nej budeme pokračovať aj v bakalárskej práci. Boli sme pripravení na úplne inú náplň cvičenia, a preto bolo pre nás dosť zarážajúce, keď sme mali hľadať zrazu tému, ktorej by sme sa chceli vo výskume možno aj tri semestre venovať. Pre niektorých z nás bola hodina na takéto závažné rozhodovanie málo. Ako už bolo spomenuté, po minulé roky bolo zvykom, že sa študenti zúčastňovali seminárov výskumných skupín, navštevovali potenciálnych vedúcich a oboznamovali sa s ich oblasťami výskumu. Nebolo nám vysvetlené, ako máme  postupovať pri výskumnej činnosti (hladanie článkov, práca s literatúrou).

Na druhom cvičení sme pokračovali vo výbere tém a ich konzultáciách s cvičiacim. Cvičiaci stále preferoval iba niektoré oblasti výskumu, pričom odhováral študentov aj od takých, ktoré sú na našej fakulte bežné a populárne, takže nie je pravda, že nám v niektorých oblastiach nemá koho odporučiť.

Keďže nemáme priradených školiteľov, cvičiaci je sám na 19 tém, pričom každú musí konzultovať so študentom osobitne, čo je pri dvoch hodinách týždenne extrémne časovo náročné (ba priam nemožné) a nezostáva tak na cvičeniach čas na inú aktivitu (nebol nám  prezentovaný žiadny plán priebehu cvičení). Na základe toho predmet zďaleka nedosahuje očakávanú odbornosť, kvalitu a pripravenosť.

Táto neopodstatnená a neoprávnená zmena vyučujúceho nastala bez toho, aby sme boli vopred informovaní. Týmto nám bolo odopreté reagovať na takúto kritickú zmenu v povinne voliteľnom predmete, napríklad, výmenou za iný povinne voliteľný predmet. Namiesto toho teraz musíme absolvovať niečo, čo nespĺňa sľubovanú kvalitu a čo by sme si dobrovoľne nevybrali. Máme za to, že takýto krok je voči nám neférový a výrazne ovplyvňuje kvalitu  nášho vzdelávania.

Pôvodní vyučujúci sú pripravení a ochotní učiť predmet v podobe, ktorá kvalitatívne spĺňa očakávania. Preto žiadame nápravu tejto situácie, napríklad návratom pôvodných vyučujúcich, pánov Kramára a Suchala, alebo iným kompromisným riešením prezentovaným na osobnom stretnutí študentov s p. prodekanom a cvičiacim.

2 komentáre

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.