Press "Enter" to skip to content

Konšpirácie a útok na spriatelenú fakultu – nechceme, aby FIIT STU šla takýmto smerom

V tlačovej správe fakulta spochybňuje Správnu radu STU a konšpiruje o postranných motívoch jej predsedu. Chceme ísť touto cestou?

Vedenie fakulty dnes zverejnilo stanovisko k záverom Správnej rady STU, v ktorom reaguje na závery Správnej rady STU bez toho, aby ich explicitne uviedlo. Čitateľ oficiálneho webu FIIT STU sa tak vôbec nedozvie, že Správna rada STU „odporúča dekanovi FIIT STU Ivanovi Kotuliakovi, aby v záujme fakulty odstúpil zo svojej funkcie, pretože nezvládol riadenie fakulty, ani riešenie vzťahov so zamestnancami a študentmi a svojím konaním poškodzuje dobré meno FIIT STU.“

„Takéto naznačovanie bočných úmyslov doc. Ftáčnika na úkor FIITky a v prospech FMFI považujeme za maximálne neetické a nehodné oficiálnej stránky fakulty.“

V tlačovej správe dekan spochybňuje výsledok hlasovania Správnej rady, ktorá v pomere 7:3 (1 sa zdržal) schválila odporúčanie, aby odstúpil. Tlačová správa obsahuje viacero konštrukcií, voči ktorým by sme radi vyjadrili nesúhlasné stanovisko.

Hneď v úvode tlačovej správy sa útočí ad hominem priamo na predsedu Správnej rady, pána docenta Ftáčnika, kde sa tvrdí, že záležitosť medializuje (dovolíme si pripomenúť včerajší deň) a poukazuje na to, že fakulta FMFI Univerzita Komenského v Bratislave, na ktorej pán docent Ftáčnik pôsobí, je naša najpriamejšia konkurencia. Takéto naznačovanie bočných úmyslov doc. Ftáčnika na úkor FIITky a v prospech FMFI považujeme za maximálne neetické a nehodné oficiálnej stránky fakulty.

„Sme tiež sklamaní z toho, že reakciou dekana a jeho tímu na závery Správnej rady nie je zmysluplná obhajoba. Namiesto toho sme svedkami konšpirácií, zavádzania, bagatelizovania situácie a útokov na samotnú Správnu radu STU.“

FIIT STU dlhodobo spolupracuje s FMFI UK na výskume, výučbe aj projektoch. FMFI považujeme za priateľskú fakultu a nie priamu konkurenciu (ich zameranie je, koniec koncov, trochu odlišné). Zdá sa však, že dekan sa rozhodol nielen poškodzovať dobré meno FIIT STU, ale aj dobré vzťahy s inými fakultami na Slovensku

Obzvlášť povšimnutiahodné je tvrdenie, ktorým dekan odporuje sám sebe. Dekan tvrdí, že “Správna rada univerzity sa podľa zákona o vysokých školách venuje ekonomickým otázkam univerzit …”. Zároveň hovorí, že “Zasadnutie venované situácii na jednej z fakúlt univerzity považujem za veľmi netradičné, nad rámec kompetencií správnej rady”. Radi by sme však pripomenuli (táto informácia v správe akosi chýba), že veľká časť zasadnutia správnej rady bola venovaná práve účelnému narábaniu s verejnými financiami, pričom dekanovi bolo na Správnej rade opakovane vyčítané, že aj napriek výzve nedodal všetky požadované materiály týkajúce sa financovania novoprijatých zamestnancov (prisľúbil ich dodať po preskúmaní). Takéto konanie považujeme za značne netransparentné.

„Dostali sme sa do stavu (a táto správa to podčiarkuje), kedy dekan vo svojich vyhláseniach neadresuje kritiku a argumenty, ale snaží sa spochybňovať tých, ktorí ho kritizujú.“

V správe sa tiež tvrdí, že nespokojnosť menšinovej časti zamestnancov a študentov nie je dôvodom, aby bola fakultná uvrhnutá do anarchie. To, že je takmer 400 študentov nespokojných a vyjadrujú to naplno, neznamená, že zvyšok študentov považuje súčasný vývoj za priaznivý. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že ešte pred tým, než dekan prijal 18 nových zamestnancov, väčšina zamestnancov dekana odmietala a s týmto faktom sa teda vysporiadal tak, že významne zmenil pomery v akademickej obci.

Dostali sme sa do stavu (a táto správa to podčiarkuje), kedy dekan vo svojich vyhláseniach neadresuje kritiku a argumenty, ale snaží sa spochybňovať tých, ktorí ho kritizujú. Pár príkladov: “menšinovej časti zamestnancov”, “menšinovej časti študentov”. Pri prehlásení “Uznesenie správnej rady z dnešného zasadnutia odhlasovalo 7 členov správnej rady z celkového počtu 14 členov” zase vo vyhlásení chýba, že zasadnutia sa zúčastnilo iba 11 členov správnej rady (čo výrazne pripomína zavádzanie). O tom, ako by hlasovali chýbajúci členovia, môžeme len polemizovať.

Sme mimoriadne znepokojení z toho, že uverejňovaním takýchto príspevkov sa web našej fakulty približuje úrovni dezinformačných médií. Je to smutný paradox, pretože výskumu fake news sa na fakulte venujeme už niekoľko rokov. Sme tiež sklamaní z toho, že reakciou dekana a jeho tímu na závery Správnej rady nie je zmysluplná obhajoba. Namiesto toho sme svedkami konšpirácií, zavádzania, bagatelizovania situácie a útokov na samotnú Správnu radu STU. Žiaľ, obávame sa, že toto stanovisko bude dekanom odignorované a po dnešnom zasadnutí máme vážnu obavu aj z toho, ako sa k navrhovanému riešeniu (ktoré by fakultu konečne nasmerovalo k upokojeniu situácie) postaví akademický senát STU.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.