Press "Enter" to skip to content

Zavádzajúce časti blogu o refundačnom projekte boli objasnené, avšak vyvolal kľúčovejšie otázky

Včera sa v Denníku SME objavil blog, v ktorom autor informuje o údajnom podozrivom nenávratnom finančnom príspevku súvisiacom s tzv. refundančným projektom na FIIT STU. Tento blog bol následne stiahnutý a dnes je už nedostupný.

V blogu autor poukazoval na viacerých ľudí z vedenia FIIT STU, či zahraničných riešiteľov a ich údajné podozrivé počty hodín v projekte. Niektoré údaje obsiahnuté v blogu však boli zavádzajúce, a myslíme si preto, že ich treba uviesť na pravú mieru, aby zbytočne nepoškodzovali fakultu.

Na našom Facebooku sa k projektu vyjadril aj člen vedenia, Dr. Michal Ries:

“1. Výskumní pracovníci Doc. Jiři Hošek, Dr. techn. Philip Svoboda a Dr. Sergey Adreev nikdy na FIIT STU neboli/nie sú zamestnaný.

2. Na STU (na inej fakulte) bol zamestnaný Doc. Jiři Hošek. Jeho pôsobenie bolo obmedzené len na krátke obdobie jedného mesiaca, taktiež nemal plný úväzok, s cieľom naplniť kritéria pre splnenie povinných merateľných ukazovateľov refundačného projektu. 

3. Ing. Lukaš Šoltes PhD. nevykázal do žiadneho refundačného projektu ani hodinu.

4. Súčasne vedenie FIIT STU nastúpilo až 2. decembra 2019 pričom samotný projekt bol ukončený 31.12.2019 a malo na implementáciu projektu minimálny vplyv.”

„Plánované rozpočty nemusia nutne zodpovedať skutočnému plneniu.“

Stiahnutý blog upozorňoval na podozrivé počty človekohodín viacerých účastníkov projektu. Deklarované počty človekohodín sú súčasťou zmluvy podpísanej 27. decembra 2019. Tie sú síce len odhadovaný rozpočet projektu, no keďže ide o refundačný projekt za obdobie 2016-2019, muselo byť v tom čase už pomerne jasné, ktoré osoby koľko času na tomto projekte reálne strávili.

Samotná žiadosť o nenávratný finančný príspevok je z roku 2018, pričom na fakultnej Facebookovej stránke sa uvádzalo, že “Projekt podával a zostavoval team prof. Kotuliaka v novembri 2018“, a neskôr bol príspevok upravený v tejto časti na “Gro projektu pripravili M. Ries, V. Bordoy a I. Kotuliak v priebehu asi 1 týždňa (samozrejme s pomocou ostatných súčastí fakulty, projektového oddelenia a riaditeľov ústavov)”. Do projektu boli zapojení viacerí zamestnanci FIIT STU, odborným garantom bol prof. Ivan Kotuliak.

FIIT STU informovala o projekte na Facebooku 27. decembra 2019.

Pravdou je, že plánované rozpočty nemusia nutne zodpovedať skutočnému plneniu (t.j. skutočnému počtu odpracovaných hodín). Až tie (skutočne odpracované hodiny) budú na základe výkazov žiadať prefinancovať. Personálna matica projektov sa môže meniť, a tak výskumníci, ktorí sú súčasťou návrhu rozpočtu projektu, už nemusia byť súčasťou jeho plnenia. Bežné je to však, logicky, najmä pri projektoch, kde nejde o spätnú refundáciu už vykonaného výskumu, ale o zmluvu pre budúci výskum, kde sa zamestnanci môžu nečakane zmeniť.

Pozornosť treba upriamiť na iné otázky

Dôvodom, prečo vôbec vznikla refundačná výzva na projekty, bolo nezvládnuté čerpanie fondov EÚ za ministra Plavčana a ministerky Lubyovej. Aby peniaze z EÚ v tomto programovom období neprepadli, ministerstvo školstva prišlo so schémou spätnej refundácie nákladov na výskum, ktorý nebol na výskumných pracoviskách nijako krytý inými grantami. Celým cieľom tejto výzvy bolo podľa našich zistení aspoň čiastočne vyčerpať zdroje, ktoré nám EÚ poskytla na výskum a vývoj.

„Podľa našich informácií sa viacerí zamestnanci fakulty ohradili voči podpísaniu výkazov projektu a požadovali ich opravu. Ak by zamestanci podpisovali fiktívne alebo nepravdivé výkazy, mohli by sa dopustiť protiprávneho konania.“

K podpisovaniu a spätnému vykazovaniu vykonaných činností tohto refundačného projektu dochádzalo na fakulte začiatkom tohto roka. Podľa našich informácií sa viacerí zamestnanci fakulty ohradili voči podpísaniu výkazov projektu a požadovali ich opravu. Ak by zamestanci podpisovali fiktívne alebo nepravdivé výkazy, mohli by sa dopustiť protiprávneho konania.

Ak p. Ries tvrdí, že p. Šoltés nevykázal na projekte ani hodinu (čo nijako nespochybňujeme), je zarážajúce, prečo v zmluve z 27. decembra bol uvedený v rozpočte s rozsahom 1000 hodín (t.j. plánovaných 7 mesiacov po cca 17 človekodní mesačne). Vzhľadom na jeho úväzky na fakulte, ktoré sú verejne dostupné, to nebolo možné splniť ani teoreticky. Zároveň je zvláštne, že p. Šoltés bol súčasťou prvotnej žiadosti z roku 2018, a to ešte v čase, kedy ešte nebol zamestnancom FIIT ani MTF STU.

Podobne muselo byť zrejmé, že na projekte nepracovali uvádzaní traja zahraniční experti (každý 1000 hodín v rozpočte v dĺžke 7 mesiacov). Jedným z povinných merateľných ukazovateľov tohto projektu je, ako správne uvádza p. Ries, práve “Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV”. 

Zaujímavosťou tiež je, že kým zmluva z 27.12.2019 obsahuje mená výskumníkov a konkrétne časové údaje o pôsobení na projekte, Dodatok č. 1 zverejnený v marci 2020 tieto údaje už neobsahuje. Sumy aj počty hodín ostali rovnaké. Prečo sa toto udialo? Refundačný projekt je o spätnom vyplatení vykonaného výskumu za roky 2016-2019. Osoby, ktoré realizovali výskum ako aj ich odpracované hodiny, museli byť známe už pri prvom podpise zmluvy v decembri 2019. 

Odsek 7.4 zmluvy uvádza, že “Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.“

„Aký bol dôvod prijatia nových ľudí na fakultu s hlasovacími právami, ktorí navýšili akademickú obec o 40%?“

Ak boli tieto informácie v rozpočte, ktorý bol súčasťou zmluvy v čase jej podpisu, očividne nereálne, potom je otázne, či nemohlo dôjsť aj k mrhaniu zdrojov grantu. Tie mohli byť využité na iné projekty, ktoré neboli vo výzve úspešné, ale vedeli by svoje merateľné ukazovatele naplniť. Prípadne mohlo ministerstvo prealokovať voľné zdroje na iné výzvy.

Na niektoré otázky hľadáme odpovede už pridlho

Plnenie refundačného projektu je v skutočnosti pre pochopenie konfliktu na FIIT STU nezaujímavé. Podstatné pri tomto projekte je len to, že dekan odôvodňoval prijatie nových pracovníkov aj týmto projektom. Výskumných pracovníkov pritom prijal k 1.1.2020, projekt však skončil presne deň predtým: 31.12.2019. Kedže tento projekt prof. Kotuliak a jeho tím osobne pripravovali, jeho trvanie určite nemohlo uniknúť ich pozornosti.

Skutočnou otázkou ostáva to, čo sa pýtala na svojom zasadnutí aj správna rada STU. Aký bol dôvod prijatia nových ľudí na fakultu s hlasovacími právami, ktorí navýšili akademickú obec o 40%? Z akých projektov sú hradené ich mzdy, akú prácu skutočne na fakulte od 1.1.2020 za pol roka vykázali a či vôbec sú evidovaní v dochádzke. Študenti ani zamestnanci, ktorí na fakulte pred zatvorením kvôli koronavírusu denne boli, hovoria, že niektorých nových zamestnancov na fakulte nikdy nevideli, iných len veľmi zriedka.

Odpoveď na tieto otázky má v rukách dekan Kotuliak, ktorý ich nebol schopný zodpovedať, ani po viacnásobnom naliehaní správnej rady STU.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.