Press "Enter" to skip to content

Hlas študentov na rokovaniach zostal nevypočutý. Sme pre vedenie len čísla?

Spor na FIIT sa tiahne dlhé mesiace. Od minulého utorku prebiehajú viacstranné rokovania, ktoré sú poslednou príležitosťou, aby sa všetky strany sporu dohodli ešte pred voľbami do akademického senátu. Týchto rokovaní sa za nás, študentov, zúčastňovali dvaja zástupcovia.

„Tento týždeň sme však pochopili, že našou úlohou je skôr byť štatistami ako reálnymi partnermi pre diskusiu, čo potvrdzuje aj fakt, že o zrušení včerajšieho rokovania sme sa dozvedeli až po tom, čo naň zástupcovia študentov dorazili.“

Tento týždeň sme však pochopili, že našou úlohou je skôr byť štatistami ako reálnymi partnermi pre diskusiu, čo potvrdzuje aj fakt, že o zrušení utorňajšieho rokovania sme sa dozvedeli až po tom, čo naň zástupcovia študentov dorazili. Podľa nášho názoru išlo o posledné rokovanie, ktoré dávalo zmysel, keďže čokoľvek, čo sa vyrokuje v predvečer volieb (v stredu podvečer sa uskutočnilo posledné rokovanie), je už ťažko splniteľné. Zároveň sú témy, ktoré sa mali na tomto poslednom rokovaní preberať, mimo primárnych požiadaviek študentov. Naopak, návrhy a požiadavky, ktoré sme zaslali vedeniu, zostali bez akejkoľvek odozvy.

Viackrát aj zazneli tvrdenia ako “študenti budú na škole len 2-3 roky, ale treba hľadieť na dlhodobý horizont” (parafráza).

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že sa posledného rokovania v utorok o 16:00 ako študenti nezúčastníme. Zostalo tak na vedení fakulty, aby ukázalo, či je schopné v rámci svojich manažérskych kompetencii pristúpiť na férovú dohodu.

Po všetkom, čoho sme boli svedkami a po priebehu posledných rokovaní v dohodu s dekanom momentálne nie sme schopní veriť – ani v jej vytvorenie, ani v jej dodržanie. Ako ukázalo včerajšie rokovanie v predvečer volieb, k dohode sa skutočne nepodarilo dospieť.

Obávame sa preto, že dnešné voľby prebehli spôsobom, ktorý nemôžeme pokladať za férový a že o smerovaní našej fakulty rozhodli viacerí ľudia, ktorých prijatie na fakultu považujeme za účelové.

Priebeh rokovaní

Od utorka 26.5. sme boli súčasťou rokovaní s cieľom nájsť dohodu medzi stranami sporu, ktorý na našej fakulte prebieha už takmer rok. Rokovaní sa zúčastnili: 

 • za STU – rektor STU prof. Fikar, prorektor prof. Moravčík, predseda AS STU prof. Peciar, prof. Janíček,
 • za vedenie FIIT STU – dekan prof. Kotuliak a prof. Čičák,
 • za nespokojných zamestnancov – doc. M. Šimko a Dr. Móro,
 • za spokojných zamestnancov – Dr. Kapec a Mgr. Drnajová,
 • za nespokojných študentov – Bc. Kolesíková, Ing. Pecher, Bc. Kňaze, Ing. Pikuliak,
 • za spokojných študentov boli prizvaní Ing. Erdelyi a Ing. Bakonyi, ktorí sa ale rokovaní nezúčastnili.

Na začiatku rokovaní sa všetky rokujúce strany zaviazali nemedializovať priebeh rokovaní a situáciu na FIIT STU do volieb dňa 4.6. Ako študenti sme sa zúčastnili prvých 2 rokovaní, kde sa nás pýtali na náš názor na situáciu a aj na to, čo si sľubujeme od volieb, ako si predstavujeme vyriešenie situácie a kedy budeme spokojní. Na náš názor sa však prihliadalo len minimálne a viackrát aj zazneli tvrdenia ako “študenti budú na škole len 2-3 roky, ale treba hľadieť na dlhodobý horizont” (parafráza), z ktorých sme mali pocit, že sme len štatisti a do počtu.

Požiadavky študentov, ktoré zostali bez akejkoľvek odpovede

Posledné stretnutie s nami sa konalo vo štvrtok 28.5., kde sa dohodlo ďalšie stretnutie iba nespokojných učiteľov, vedenia FIIT a vedenia STU. Stretnutie všetkých strán sa dohodlo až na utorok 2.6. Aby sme ako študenti prispeli k dohode, vypracovali sme aj prvotnú verziu našich požiadaviek a ústupkov. Ešte v piatok 29.5. sme ich zaslali všetkým stranám, aby mali čas sa k nim vyjadriť, a teda aby sme sa na stretnutí v utorok 2.6. vedeli posunúť a spraviť kompromis smerujúci k dohode. Tento návrh je priložený na konci tohto príspevku.

Dodnes sme nedostali žiadnu odpoveď na tieto naše návrhy a požiadavky. Návrh bol zaslaný aj “reprezentantovi spokojných študentov”, ktorý vyjadril záujem o účasť na rokovaniach, ale nakoniec sa nedostavil – študentskému senátorovi Jaroslavi Erdelyimu. Na náš návrh rovnako ako vedenie fakulty nereagoval.

Ťažký týždeň a porušenie dohody o nemedializácii zo strany vedenia

Medzičasom bolo uverejnené video zo série “Ťažký týždeň s Jánom Gorduličom”, ktoré sa týkalo aktuálneho diania na fakulte. Dekan Kotuliak deň nato prostredníctvom emailu obvinil iniciatívu Za našu FIIT, že porušuje dohodu o nemedializácii priebehu rokovaní. Toto video tiež spájal s nespokojnými učiteľmi, keďže “v tíme, čo tieto videá pripravuje, je ex-študent jedného z učiteľov”. Obratom sme všetky zúčastnené strany informovali, že nie sme autormi ani pôvodcami videa a ani sme ho v záujme rokovaní nezdieľali na profiloch ZNF. 

Napriek našej odpovedi sa na oficiálnej FB stránke FIIT STU objavil príspevok ohľadom daného videa, kde boli študenti a nespokojní zamestnanci znovu krivo obviňovaní z porušenia dohody o nemedializovaní. Ironické je, že práve tento príspevok bol porušením dohody o nemedializácii a upriamil pozornosť na spomínané video.

Rokovanie, ktoré nebolo

Posledná udalosť, ktorá nás po tomto všetkom utvrdila v tom, že ako študenti sme ignorovaní a vedenie nezaujíma náš názor prišla v utorok 2.6. Ako sa spomína vyššie, o 9:00 sa malo začať rokovanie. Avšak po cestovaní do Bratislavy a príchode reprezentantov študentov na rektorát vyšlo najavo, že rokovania v ten deň boli zrušené a nikto sa neunúval o tom študentov informovať. 

Je zarážajúce, že študentmi sa niekto zaoberá iba vtedy, ak sa objaví, podľa slov vedenia FIIT STU, “urážlivé video” a sme obviňovaní z jeho šírenia, ale vo všetkých ostatných prípadoch sme ignorovaní.

Preto sme sa rozhodli spísať túto správu aj pre vás, verejnosť, aby ste boli informovaní, ako to vyzerá s rokovaniami. 


Kompletné znenie nášho návrhu požiadaviek a ústupkov zaslaného rokujúcim stranám

Požadujeme:

 1. spravodlivo volený senát, bez účasti podľa nás účelovo prijatých zamestnancov,
 2. transparentné, spravodlivé a férové výberové konania pre učiteľov (t. j. s jasnými a merateľnými kritériami, na základe ktorých budú učitelia prijímaní) a to v dostatočnom predstihu pred zimným semestrom,
 3. podporu opätovného umožnenia odvolávania vlastných senátorov na základe podnetu akademickej obce, a to aj z dôvodu nespokojnosti s výkonom funkcie tohto senátora, rovnakým počtom hlasov, ako bol senátor zvolený,
 4. pozície prodekanov a riadiace pozície budú obsadené osobami, o ktorých morálke a kompetentnosti nie sú pochybnosti a ktorí v minulosti neútočili na študentov,
 5. navrátenie kvality štúdia na úroveň pred zmenami na začiatku letného semestra 2019/2020 (napr. návrat predmetov vyučujúcim, kde kvalita a spokojnosť študentov klesla) a následne garantovanie jej kontinuálneho zvyšovania – implementácia princípov student-centered learning.

Akákoľvek dohoda tohto typu musí byť verejný záväzok všetkých strán a verejnosťou kontrolovateľný.

Ponúkame:

 1. po férových voľbách verejne poďakujeme na sociálnych sieťach dekanovi za ústretové kroky,
 2. verejne vyjadríme dôveru, že dekan bude v takýchto krokoch pokračovať, teda vo vhodných krokoch pre definitívne upokojenie situácie,
 3. budeme podporovať víziu zlepšovania podmienok štúdia prezentovanú vo volebnom programe dekana,
 4. my, študenti, sa po férových voľbách stiahneme, pokiaľ nespozorujeme na FIIT nelegálne / nemorálne správanie,
 5. budeme budovať plnohodnotnú študentskú organizáciu, ktorá bude organizovať aktivity na rozvoj fakulty, budovanie komunity a vzdelávania študentov,
 6. budeme môcť s čistým svedomím apelovať na študentov, ktorí zvažujú odchod z fakulty, aby zostali, pretože fakulta sa konečne môže začať uberať správnym smerom.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.