Press "Enter" to skip to content

Inovatívne metódy výučby informatiky vo veľkých skupinách

Na fakulte práve skončil úspešný vzdelávací projekt – Inovatívne metódy výučby informatiky vo veľkých skupinách s podporou online vzdelávania, na ktorom participovalo viacero výskumníkov na fakulte. Agentúra KEGA vyhodnotila kvalitu projektu a publikačných výstupov a výsledkom je pozítivne hodnotenie.

Projekt sa zameriaval na podporu spolupráce medzi študentmi pri učení sa v online prostredí, pričom dôraz sa kládol na virtualizáciu prostredia pre spoluprácu študentov a študentov a učiteľov naprieč predmetmi poskytovanými na FIIT STU. Navrhnutý systém sme testovali v rámci 51 rôznych predmetov.

Oponentská rada agentúry KEGA skonštatovala, že projekt dosahuje vynikajúcu úroveň výstupov vo forme komplexného systému pre komunitnú výučbu informaticky orientovaných predmetov a k tomu prislúchajúcich nových metód.

Vzniklo pritom viacero publikovačných výstupov:

 • 2 publikačné výstupy v karentovaných zahraničných časopisoch,
 • 1 výstup v nekarentovanom domácom časopise,
 • 8 publikačných výstupov v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS,
 • 9 výstupov na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách,
 • 1 učebný text.

Kto stojí za projektom?

V projekte priamo participovali viacerí profesori, docenti a doktori na FIIT STU a mnohí študenti všetkých stupňov štúdia. Spomedzi všetkých riešiteľov vyberáme:

 • prof. Mária Bieliková – vedúca projektu,
 • Dr. Jozef Tvarožek – zástupca projektu, autor a správca vzdelávacieho systému Turing,
 • Dr. Ivan Srba – spoluautor a správca komunitno-vzdelávacieho systému Askalot,
 • Dr. Michal Barla – spoluautor a správca vzdelávacieho systému pre predmet Databázové systémy Query,
 • Doc. Marián Šimko a Ing. Martin Labaj – spoluautori a správcovia vzdelávacieho systému Alef,
 • Dr. Eva BelákováMgr. Ľubica Jančaťová a Anna Lakušová – administrácia projektu,
 • Ing. Branislav Steinmüller – technická podpora.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.