Press "Enter" to skip to content

Ctí si dekan Kotuliak ústavné práva?

Na FIIT STU sme každým dňom svedkami nekalých praktík nového vedenia, posledné dni však prekračujú všetky hrubé čiary.

Na fakulte sa schyľuje od pondelka k štrajku. V súvislosti s tým dekan opakovane tvrdil do médií, že rešpektuje právo zamestnancov vstúpiť do štrajku. Realita však naznačuje niečo iné.

Nie sme právnici a ani nevieme, ako sa proti takémuto konaniu dá brániť. Prosíme každého, kto by nám bol ochotný poradiť, aby sa nám ozval. Ďakujeme!“

Na úvod si pripomeňme, čo hovorí o štrajku Ústava Slovenskej republiky.

“(4) Právo na štrajk sa zaručuje. Podmienky ustanoví zákon. Toto právo nemajú sudcovia, prokurátori, príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a príslušníci a zamestnanci hasičských a záchranných zborov.”

Podpíšte papier o tom, že celý semester nebudete štrajkovať

Dňa 13.2.2020 zaslal dekan všetkým zamestnancom list, v ktorom požadoval, aby vedenie “informovali o skutočnosti, či vstúpite alebo nevstúpite do štrajku a či budete alebo nebudete vykonávať svoje povinnosti z pracovného pomeru v zmysle uzatvorenej pracovnej zmluvy”.

Dekan od zamestnancov požadoval písomne, aby deklarovali, že počas semestra do štrajku nevstúpia. Alternatívou bolo podpísať dokument, v ktorom by prehlásili, že do štrajku vstúpia a počas letného semestra si nebudú plniť povinnosti v zmysle pracovnej zmluvy.“

Od zamestnancov pritom písomne požadoval, aby oznámili zamestnávateľovi, že počas letného semestra 2020 nevstúpia do štrajku. V opačnom prípade od nich požadoval, aby prehlásili, že počas letného semestra nebudú vykonávať riadne povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru v zmysle uzatvorenej pracovnej zmluvy. Pôvodné znenie celého listu pripájame v prílohe.

Máme za to, že takáto požiadavka od dekana Kotuliaka je v rozpore s právom na štrajk. Dekan podľa nás nemá právo vyžadovať od zamestnancov, aby prehlásili, že počas vykonávania svojho pracovného pomeru nevstúpia do štrajku. Rovnako, nemá právo od nich požadovať, aby deklarovali, že do štrajku vstúpia a zároveň si počas semestra nebudú plniť svoje pracovné povinnosti.

Komunikácia pokračovala v piatok

V piatok 14.2. zaslal dekan Kotuliak e-mail s predmetom “Práva a povinnosti štrajkujúcich zamestnancov a postoj fakulty k situácii – z pozície dekana neodstúpim, výučba bude zabezpečená”. V tomto e-maili okrem iného informoval o tom, že odmieta splniť požiadavku zamestnancov v štrajkovej pohotovosti (odstúpenie dekana).

Štrajk počas skúškového obdobia by mohol mať oveľa väčší dopad na študentov a výučbu – uzatváranie predmetov, skúšky a obhajoby diplomových projektov. Reálne by hrozilo, že by nebol uzatvorený zimný semester a nemohol by začať letný.“

Okrem iného tiež v maili tvrdí nasledovné:

“Ak by ZŠP (Zástupcovia štrajkovej pohotovosti, pozn. autorov) chceli štrajkovať bez dopadu na vzdelávanie, mohli tak urobiť napr. v čase skúškového obdobia. Svoje požiadavky by tak dali silne najavo, avšak bez negatívneho dopadu na výuku a študentov.”

S týmto tvrdením ako študenti zásadne nesúhlasíme. Štrajk počas skúškového obdobia by mohol mať ešte väčší dopad na študentov a výučbu – ohrozil by uzatváranie predmetov, skúšky aobhajoby diplomových projektov. Toto všetko by vážne ohrozilo ukončenie zimného semestra, čomu sa snažili učitelia predísť. Reálne by hrozilo, že by nebol uzatvorený zimný semester a nemohol by začať letný. Nepozná dekan, aké procesy na fakulte prebiehajú počas skúškového obdobia?

„Sme sklamaní z dekana Kotuliaka a stále trváme na jeho demisii.“

A tak sa začali rušiť predmety

V piatok 14.2. sa na internom diskusnom fóre objavila informácia o tom, že jeden pracovný deň pred začiatkom semestra bol zrušený študentom predmet z dôvodu nízkeho počtu študentov. Tento predmet bol určený študentom, ktorí predmet neúspešne absolvovali predchádzajúci semester a na našej fakulte bolo zvykom ho otvárať aj v prípade, že si ho zapísal nižší počet študentov.

Študenti chcú študovať, pedagóg, ktorý garantuje ich výučbu je ochotný učiť a predmet je zrušený.“

K otázke študentky k tejto informácii sa vyjadrila iba prednášajúca predmetu, ktorá o zrušení predmetu nebola informovaná. Podľa jej slov mala všetky materiály k predmetu pripravené a bolo jej záujmom, aby študenti mohli od začiatku semestra študovať.

Citujeme jej slová: “Na fakulte pôsobím od jej vzniku a nestretla som sa s podobnou situáciou. Študenti chcú študovať, pedagóg, ktorý garantuje ich výučbu je ochotný učiť a predmet je zrušený”.

Na fakulte pár hodín pred začiatkom semestra nastáva ďalší zmätok. Ešte pred tým dekan informoval o tom, že všetci zamestnanci v štrajkovej pohotovosti sú nahradení. Teraz sa ukazuje, že prodekan poverený výskumom je poverený vedením veľkého množstva predmetov. Nikto netuší, čo to v skutočnosti znamená. Iný prodekan, poverený štúdiom, tvrdí, že “nahodení garanti zabezpečujú predmety najmä po administratívnej stránke”.

Niektorí doktorandi zabezpečujúci cvičenia deň pred začiatkom semestra nevedia, kto je v skutočnosti zodpovedný za predmet, teda kto určuje a vytvára náplň cvičení.

Prichádzajú ponuky na prednášanie pôvodným prednašajúcim, avšak nie všetkým. Niektorým sú odobrané predmety na celý semester. Začínajú sa meniť cvičenia, pričom noví administrátori predmetu neprihliadajú na obmedzenia cvičiacich, ktoré v pôvodnom rozvrhu boli zohľadnené. Niektorí doktorandi zabezpečujúci cvičenia dnes, deň pred začiatkom semestra, nevedia, kto je v skutočnosti zodpovedný za predmet, teda kto určuje a vytvára náplň cvičení. Študenti nevedia, na koho sa majú obrátiť v prípade problémov.

Prednášaním a cvičením sú poverení ľudia, ktorí na predmetoch predtým nepôsobili a ich odbornosť pre daný predmet je preto otázna. Tieto obavy majú pritom samotní študenti. Otázniky vyvoláva aj extrémne krátky čas, za ktorý sa chystajú (podľa vlastných vyjadrení) pripraviť nanovo celé predmety. Obávame sa, ako takéto drastické a nesystematické zásahy do organizácie a náplne predmetov zasiahnu akreditáciu fakulty.

Ďalšie slová sú už zbytočné

Študenti sú už teraz nespokojní s náhradnými prednášajúcimi, a to ešte ani semester nezačal. Toto nie sú prázdne slová, to sú reálne pocity zamestnancov a študentov. Sme sklamaní z dekana Kotuliaka a stále trváme na jeho demisii. Pritom kľúč od riešenia situácie má dekan celý čas vo svojich rukách. Myslíme si, že v súčasnej situácii musí viesť fakultu niekto, kto ju nepolarizuje a nepoškodzuje jej meno.

Nespokojní študenti FIIT STU

Príloha:

Zdroj fotografie: Skitterphoto od Pexels

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.