Press "Enter" to skip to content

Člen vedenia navrhoval rozpustenie Za Našu FIIT

Člen predsedníctva AS STU, ktorý je zároveň dezignovaným členom vedenia FIIT, navrhol zrušenie všetkých paralelných študentských inštitúcií – čím, samozrejme, nemieril na nikoho iného, než na aktívnych študentov z iniciatívy Za Našu FIIT. O svojom návrhu informoval počas stretnutia jedného z ústavov fakulty, pričom dodal, že ak nebude možné takéto spolky rozpustiť, je potrebné aspoň apelovať na ich zrušenie.

Neexistuje nič, čo by sa nedalo odvolať či zrušiť. Okrem dekana FIIT STU.

Podľa jeho názoru by paralelné študentské organizácie nemali existovať, keďže máme k dispozícii fakultné orgány, ktoré sa situáciou zaoberajú. Ešte raz a pomalšie – po tom, čo predseda AS STU povedal, že je vrchol, keď sa študenti „montujú“ do situácie na fakulte, sa teraz ďalší člen predsedníctva AS STU, ktorý bol do AS STU zvolený práve za FIIT STU, zaoberal myšlienkou, že je potrebné aktívnych študentov združujúcich sa pod hlavičkou Za Našu FIIT rozpustiť.

Študentov majú zastupovať senátori. Viacerí sa však tvária, že neexistujú

Študenti vraj majú v senáte svojich štyroch zástupcov, ktorí reprezentujú ich záujmy a preto nie sú žiadne ďalšie študentské spolky potrebné. Dôležité je spomenúť fakt, že nielen študentskí senátori, ale práve študentské spolky na ostatných fakultách STU pomáhajú študentom riešiť ich problémy a otázky počas štúdia.

V situácii, keď traja zo štyroch študentských senátorov ignorujú študentov, ktorých majú zastupovať, sú takéto návrhy hanebným pľuvancom do tváre všetkým študentom.

Ako môžeme žiadať zrušenie paralelných študentských spolkov v čase, keď traja zo štyroch študentských senátorov študentov ignorujú a už rok s nimi nekomunikujú? V čase, kedy sa jeden zo študentských senátorov sám vyjadril, že po tom, ako bol do senátu zvolený, už dôveru študentov nepotrebuje? A hlavne v čase, keď rovnaký študentský senátor nereaguje ani na požiadavky študentov v rámci rokovaní, ktorých je súčasťou.

Etika verzus predpisy

Vďaka pravidlám fakultného senátu, ktoré zaviedol univerzitný senát ešte minulý rok, sú senátori de facto neodvolateľní. Návrh na odvolanie senátora možno podľa dodatku č. 1 podať iba z nasledujúcich dôvodov:

  1. ak porušuje zákony a ostatné všeobecnezáväzné právne predpisy,
  2. ak porušuje vnútorné predpisy STU a fakulty,
  3. ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní opakovane(najmenej trikrát) zasadnutia AS FIIT,
  4. ak vážne poškodí záujem STU a fakulty,
  5. ak nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia podľa Disciplinárneho poriadku STU študentovi, ktorý je členom študentskej časti AS FIIT.

Čo však v prípade, že senátor systematicky ignoruje požiadavky a sťažnosti študentov a nerieši ich každodenné problémy?

Bez študentských organizácií či iniciatív majú študenti v prípade nečinnosti svojich senátorov jednoducho smolu. V situácii, keď traja zo štyroch študentských senátorov ignorujú študentov, ktorých majú zastupovať, sú návrhy rozpustenie študentských iniciatív hanebným pľuvancom do tváre všetkým študentom.

Po tom, ako akademický senát STU riešil možnosti odvolania predsedu Správnej rady STU, Milana Ftáčnika, sa ukazuje, že senát STU sa riadi heslom, že neexistuje nič, čo by sa nedalo odvolať či zrušiť. Okrem dekana FIIT STU a senátorov, ktorí ignorujú svojich voličov.

Dostávame sa tak do zvláštneho stavu, kedy tí, čo nie sú schopní sebareflexie a podľa nás prispievajú k poškodeniu dobrého mena fakulty, sa chcú zbaviť zamestnancov či iniciatív, ktorí na tento akt morálneho a etického kolapsu ukazujú prstom.

[edit: Platí, že takýto návrh od člena predsedníctva AS STU zaznel. Na základe novej protichodnej informácie však nevieme naisto, či to bolo priamo na zasadnutí predsedníctva senátu, preto sme túto informáciu odstránili.]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.