Press "Enter" to skip to content

Nemyslíme si, že vedenie zabezpečilo adekvátnu výučbu nasledujúci semester

Nasledujúci text predstavuje naše stanovisko k tlačovej správe vedenia FIIT STU zo dňa 26.7.2020. Doplnené 13:27 na vyznačenom mieste.

Vedenie v najnovšej tlačovej správe vyhlasuje, že priebeh výučby v zimnom semestri je zabezpečený: “V akademickom roku 2020/21 sú zabezpečené všetky podmienky pre riadny priebeh výučby na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.”

S týmto tvrdením si dovolíme nie úplne súhlasiť. Hoci vedenie prezentovalo viacerým študentom zmeny týkajúce sa predmetov a prednášajúcich, o zabezpečení “podmienok pre riadny priebeh výučby” je možné sotva hovoriť.

„Hrozí, že tým výrazne utrpí kvalita štúdia, a to dokonca vo väčšej miere ako v ostatnom semestri.“

Na základe materiálov, ktoré nám vedenie prezentovalo, sme totiž zistili, že viacerí prednášajúci nespĺňajú kritéria adekvátnych náhrad za pedagógov, ktorým dekan FIIT STU nepredĺžil zmluvu alebo ktorí odišli v reakcii na kroky dekana. Vo viacerých predmetoch sa totiž objavili mená, ktoré sa podľa všetkého vo svojom pedagogickom či výskumnom živote nestretli s náplňou predmetov, na ktorých majú pôsobiť (resp. len okrajovo), prípadne ani doposiaľ nepôsobili v oblasti informatiky.

Obávame sa preto, že hrozí, že tým výrazne utrpí kvalita štúdia, a to dokonca vo väčšej miere ako v ostatnom semestri. Vedenie sa totiž rozhodlo zvýšiť zapojenie do výučby tým vyučujúcim, voči ktorým študenti vyjadrili nespokojnosť prostredníctvom evaluácie predmetov za uplynulý semester, ktorá na fakulte prebehla.

Človek, ktorý zlyhal pri prebratí Výskumne orientovaného semináru, má viesť vlajkový predmet inžinierskeho štúdia

Samostatnou kapitolou je pridelenie vlajkového predmetu inžinierskeho stupňa, Tímového projektu, pedagógovi, ktorý vážnym spôsobom zlyhal pri prebratí predmetu Výskumne orientovaný seminár – proti zmenám v predmete a poklesu jeho kvality sa ohradilo 17 (resp. 16) z 19 študentov tohto predmetu (tomu, že šlo o násilné prebratie predmetu, sme sa venovali v samostatnej správe).

Zároveň so znepokojením konštatujeme, že niektoré predmety inžinierskeho stupňa podľa všetkého garantujú osoby, ktoré nemajú vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa. Okrem toho sa javí, že vedenie fakulty sa nechystá pokračovať v snahe, aby aspoň čo najväčší počet predmetov prednášali docenti a profesori.

Študenti budú nútení voliť si nové témy, dátová analytika a strojové učenie utrpia

Po doteraz nezdôvodnenom nepredĺžení zmlúv ôsmim pedagógom, na čo ďalších približne 20 pedagógov zareagovalo (resp. zareaguje) odchodom z fakulty, vedenie deklarovalo, že pristúpi k vypísaniu dodatočných tém bakalárskych prác. Študenti, ktorých pedagógov buď dekan bez včasného varovania odstavil, alebo ktorí na protest odišli, si tak s najväčšou pravdepodobnosťou budú musieť voliť novú tému, pričom už raz absolvovali kolotoč prideľovania tém a viacerí si už začali študovať materiály k vybranej problematike.

„Študenti, ktorých pedagógov buď dekan bez včasného varovania odstavil, alebo ktorí na protest odišli, si tak s najväčšou pravdepodobnosťou budú musieť voliť novú tému.“

Po započítaní doktorandov všetkých odchádzajúcich učiteľov a nimi vedených záverečných prác sa táto situácia dotýka viac ako 160 súčasných záverečných prác a približne 80 diplomových prác, ktoré by títo ľudia začali viesť v ďalšom akademickom roku.

V systéme na registráciu záverečných prác sa už objavujú prvé nové témy. Momentálne situácia vyzerá tak, že niektoré smery výskumu na fakulte dostanú tvrdú ranu, pričom ide aj o momentálne najviac dynamicky sa rozvíjajúce smery v oblasti informatiky – dátovú analytiku, strojové učenie a umelú inteligenciu. Ide pritom o odvetvia, o ktoré bude v najbližších rokoch podľa všetkého enormný záujem (na rozvoj umelej inteligencie kladie dôraz napr. Európska únia a úspešné firmy so silným záberom v umelej inteligencii patria k najrýchlejšie rastúcim).

Vedenie naznačuje, že je ochotné hovoriť o možnosti, že by odídení pedagógovia mohli viesť práce ako externisti. Aj keď nám, študentom, ide v prvom rade o kvalitu štúdia, nemôžeme prehliadnuť mieru cynizmu, ktorú obsahuje táto ponuka – dekan bez problémov a bez zdôvodnenia hodí pedagógov cez palubu, no keď na vedenie fakulty spadne problém so záverečnými prácami, zrazu je ochotné podeliť sa o prácu s ľuďmi, učiteľmi, ktorí im nestáli ani za to, aby im do očí povedali dôvod, pre ktorý už nie sú súčasťou fakulty.

Dekan v internom fóre totiž ignoruje opakované otázky študentov na uvedenie dôvodov, pre ktoré niektorým učiteľom nepredĺžil pracovné zmluvy.

Vedenie chce viac priestoru na vyjadrenie, no o útokoch na študentov mlčí

V závere tlačovej správy vedenie žiada novinárov, aby mu v prípade informovania o situácii na FIIT dávali priestor na vyjadrenie. Nerozumieme takémuto apelu, nakoľko každá tlačová správa (a nebolo ich málo), ktorú vedenie vydalo, bola krátko po jej vydaní medializovaná.

„Namiesto zľahčovania a označovania stoviek študentov za krikľúňov či “hŕstku” by bolo vhodné, keby sa vedenie zastalo študentov, na ktorých sa opakovane útočí.“

Vedenie dostáva podľa nášho názoru široký priestor na vyjadrenie a budeme radi, ak ho bude dostávať aj naďalej. Pluralitu názorov považujeme za základný prvok demokracie. Boli by sme však veľmi radi, ak by vyjadrenia vedenia fakulty smerom navonok boli hodné mena našej fakulty, aby v nich vedenie nenakladalo s faktami voľne (až nepravdivo, ako v prípade klamlivého odôvodnenia nemožnosti vykonať výberové konania) a aby namiesto zavádzania (napr. v prípade zotrvania docentiek na fakulte) a atraktívne znejúcich PR správ seriózne informovalo o vážnej situácii na fakulte.

Boli by sme radi, keby vedenie využilo ten rozsiahly mediálny priestor, ktorý dostáva, na to, aby dostálo svojmu slovu a dokázalo, že študenti sú preň na prvom mieste. Namiesto zľahčovania a označovania stoviek študentov za krikľúňov či “hŕstku” by bolo vhodné, keby sa vedenie zastalo študentov, na ktorých sa opakovane útočí.

Doplnené 13:27: Dekan sa napokon po opakovaných výzvach a apeloch študentov na internom fóre stručne vyjadril k prebiehajúcim útokom: „Chcem odsúdiť slovné či akékoľvek iné útoky (aj opľúvanie), ktoré sa udiali na pôde FIIT STU či v jej virtuálnom priestore.“

Na záver vyjadrujeme hlboké rozčarovanie nad tým, že sa dekan ako vrchný predstaviteľ a štatutár FIIT STU sám pustil do útoku na vlastných študentov. Nedávno totiž publikoval množstvo neoverených a neoveriteľných trvdení, ktoré boli vkladané do úst našim (a jeho vlastným) študentom. Mohli tak na nich vrhnúť zlé svetlo (blog bol medzičasom pravdepodobne pre porušenie kódexu blogera odstránený). Vzhľadom na to, že si vedenie v tejto tlačovej správe explicitne pýta priestor na vyjadrenie, je iróniou, že náš dekan takýto priestor neposkytol svojim vlastným študentom.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.