Press "Enter" to skip to content

Výrazný pokles kvality kľúčových predmetov či obavy z nehospodárneho zaobchádzania s verejnými financiami. Prečítajte si druhú časť seriálu o stave fakulty.

Klesajúca kvalita výučby na FIIT STU sa v tomto semestri pomerne často skloňovala ako problém. Jej pokles analyzujú zamestnanci v druhej správe o stave fakulty. Zaujímavé sú aj podozrivé zmeny v predmetoch.

Zamestnanci spustili sériu o aktuálnom stave na fakulte, pričom v prvom dieli dokumentovali chýbajúcu evaluáciu výučby. V druhej časti sa bližšie pozreli na kvalitu samotnej výučby, ktorá utrpela počas tohto semestra.

Pri zavádzaní zmien boli ignorované upozornenia na hrozbu poklesu kvality, bola utlmená akékoľvek diskusia a boli obídené orgány fakulty, ktoré garantujú kvalitu nad rámec legislatívne požadovaného minima. Toto ani zďaleka nezodpovedá štandardu FIIT STU, vďaka ktorému fakulta získala uznanie v podobe medzinárodnej akreditácie.“

Podľa slov zamestnancov nastal v letnom semestri výrazný pokles kvality kľúčových predmetov. Tento pokles pripisujú najmä tomu, že vedenie odstavilo učiteľov od výučby a nedovolilo im tak pokračovať v dlhoročných zabehnutých koľajách a zlepšovaní kvality predmetov: “Po vyjadrení nespokojnosti so situáciou na fakulte bola časť dlhoročných zamestnancov v letnom semestri odstavená z výučby. Podotýkame, že toto sa stalo aj napriek explicitnej deklarácii vôle zamestnancov pokračovať vo výučbe, ku ktorej boli vyzvaní.

Snahu študentskej senátorky o analýzu kvality výučby dekan fakulty kritizoval na stretnutí vedenia. A aké boli rady vedenia pre nespokojných študentov? Aby si odpísali povinné predmety.“

Keď sa situáciu snažili riešiť študenti, zožali od vedenia kritiku

V správe upozorňujú, že kvalita prednášok bola viditeľne nižšia, kedy napríklad dochádzalo aj k mechanickému čítaniu slajdov od predchádzajúcich vyučujúcich. Taktiež došlo k výraznej zmene obsahu prednášanej látky, ktorá viac nekorešpondovala s pôvodným sylabom a zámerom predmetu – taký bol napríklad prípad predmetu Analýza zložitosti algoritmov. Na zhoršenú kvalitu sme pritom upozorňovali aj my v rámci samostatného príspevku.

Študentská senátorka Michaela Kolesíková zorganizovala začiatkom marca diskusiu s prorektorkou pre vzdelávanie doc. Monikou Bakošovou, na ktorú bol pozvaný aj dekan a poverení prodekani pre štúdium. Dôvodom zvolania tejto diskusie bol narastajúci počet nespokojných študentov, ktorí senátorku kontaktovali. Počas osobného stretnutia 3 študentov a poverených prodekanov pre štúdium senátorka na narastajúcu nespokojnosť s kvalitou štúdia upozorňovala, avšak tieto slová boli spochybňované. Z tohto dôvodu neskôr vznikol zo strany Mišky Kolesíkovej dotazník, kde mohli študenti vyjadriť svoju (ne)spokojnosť a ktorý bol aj podkladom k diskusii s pani prorektorkou. Celkovo dotazník obsahoval 217 odpovedí naprieč 17 predmetmi.

Musíme však smutne konštatovať, že sme nezaznamenali prínos tejto diskusie v kontexte opätovného zvýšenia kvality výučby či reflexie vedenia na pokles kvality. Práve naopak, dekan dokonca kritizoval proaktivitu Mišky Kolesíkovej na stretnutí vedenia, a to napriek tomu, že študenti jej snahu výrazne oceňovali: “Študentka Kolesíková svojvoľne iniciovala dotazník pre študentov ohľadom kvality výučby, link na dotazník uverejnila na Askalote a nekonzultovala obsah, otázky dotazníka s riaditeľmi ústavov, ani študijnými prodekanmi.” A aké boli rady vedenia pre nespokojných študentov? Aby si odpísali (okrem iného aj tie povinné) predmety.

To, čo sme roky budovali na fakulte, každoročne poctivo diskutovali cez stretnutia na ústavoch, rady jednotlivých študijných programov a ďalšie orgány, starostlivo zvažovali nadväznosti, kapacity, sa zrazu rozsypalo ako domček z karát.“

Zamestnanci dekanovi v správe tiež vyčítajú, že mediálne bagatelizuje množstvo i významnosť dotknutých predmetov. V ohrození teda nie sú len vedomosti z fundamentálnych predmetov odboru, ale aj záverečné práce, na ktorých sa tieto chýbajúce vedomosti môžu negatívne prejaviť. Môže tak byť narušená celistvosť študijných programov, základné zručnosti absolventov a rastie tiež riziko zhoršenia možností uplatnenia sa na trhu práce.

Podozrivé zmeny v predmetoch

V neposlednom rade zamestnanci upozorňujú na podozrenia z nehospodárneho zaobchádzania s verejnými prostriedkami, keďže boli podľa ich slov na fakultu prijatí popri účelovo prijatých výskumných pracovníkoch aj nadbytoční učitelia. Navyše došlo k nadmernej záťaži doktorandov na fakulte, čím sú ohrozené výskumné výsledky fakulty.

Iba jediný predmet, pri ktorom došlo k jeho nútenému odobratiu pôvodnej prednášajúcej, Analýza zložitosti algoritmov, bol po jeho nezvládnutí z pohľadu prednášok a riadenia vrátený pôvodnej prednášajúcej. Nie je pritom jasné, z akého dôvodu mal nový prednášajúci až 50% úväzok, aj keď vyučoval len jeden predmet, čo je v nepomere k záťaži, ktorú na sebe majú bežní učitelia na fakult. Podľa slov študentov vykazoval počas dištančnej formy výučby nový prednášajúci minimálnu činnosť, nerobil online prednášky. Nevieme tiež, aká je pracovná náplň prednášajúceho po vrátení predmetu pôvodnej prednášajúcej.

Na ďalšom predmete, kde počas dištančnej výučby opäť absentovali prednášky, boli študentom ako materiály poslané strany z učebnice matematiky v nemeckom jazyku určenej pre stredné školy.

Taktiež sa dá za veľmi nekorektné považovať, že v Akademickom informačnom systéme sú pri viacerých predmetoch uvedené klamlivé informácie – príkladom je predmet Digitálny marketing, pri ktorom je uvedené, že ho prednáša, cvičí a skúša jedna osoba, no v skutočnosti tieto činnosti vykonáva človek z externého prostredia, ktorý nie je nikde oficiálne uvedený.

Po takmer dvoch mesiacoch relatívneho pokoja sa situácia na fakulte opäť vyhrotila po tom, čo dekan odmietol vypísanie výberových konaní na miesta odborných asistentov a docentov. Kým na iných fakultách STU a univerzitách na Slovensku výberové konania prebiehajú a o kandidátoch rozhoduje výberová komisia, na FIIT STU chce dekan využiť krízovú situáciu na individuálne pohovory a iba dočasné predĺženie zmlúv, čo môže vyvolávať pochybnosti o transparentnosti celého procesu. Dekan prostredníctvom svojej hovorkyne totiž naznačil, že pri pohovoroch bude zisťovať, či chcú zamestnanci napĺňať víziu vedenia a ak nie, má byť podľa neho otázne, či chcú ďalej pracovať na fakulte – túto vôľu pritom učitelia opakovane explicitne vyjadrili. Naproti tomu, poradie určené komisiou vo výberovom konaní je pre dekana záväzné. Takýto prístup opäť pripomína riadenie firmy – fakulta však nie je firma.

Prečítajte si celú druhú časti správy o stave fakulty

One Comment

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.