Press "Enter" to skip to content

Na STU pokračujú čistky, chystá sa aj odvolanie rektora

Vedenie akademického senátu Slovenskej technickej univerzity (STU) sa už v minulosti viackrát významne postavilo za nového dekana FIIT STU a odmietalo diskutovať o jeho odvolaní, a to aj napriek jeho podľa nás deštruktívnym krokom, ktoré vyústili do zníženej kvality vzdelávania. Viaceré jeho kroky pritom priamo útočili na princípy demokracie a práva a viedli k odchodu mnohých skúsených pedagógov a doktorandov z fakulty.

Napriek tomu, že pri dekanovi FIIT razili senát a najmä jeho predsedníctvo naratív, že odvolanie dekana či iného voleného zástupcu je nemysliteľné, teraz sa predsedníctvo akademického senátu STU podľa našich informácií odhodlalo na ďalší krok – na zasadnutí senátu sa chystá navrhnúť odvolanie rektora STU.

V článku sa okrem iného dočítate:

  • koľko zamestnancov opustilo FIIT STU k dnešnému dňu,
  • o odvolaní rektora STU,
  • o nútenom odchode člena Správnej rady a hovorcu STU,
  • o bossingu na najvyšších úrovniach univerzity,
  • o sťažnosti smerovanej na médiá a o snahe dehonestovať ich prácu.

Personálne obsadenie na univerzite ovplyvňuje dekan, oponenti musia odísť

K návrhu na odvolanie rektora dochádza po mesiacoch kritickej situácie na FIIT STU, ktorá vyvrcholila v júli, kedy senát hlasoval o rektorovom návrhu na odvolanie dekana FIIT. Hoci návrh podporila väčšina prítomných senátorov, na odvolanie to napokon nestačilo.

To malo za následok odchod väčšiny pôvodných pedagógov fakulty a doktorandov – k dnešnému dňu odišlo kvôli praktikám súčasného dekana fakulty vyše 50 pedagogických a nepedagogických pracovníkov (z toho až 20 doktorandov), a napokon došlo aj k úbytku študentov zapísaných na fakulte.

Už začiatkom leta rektor STU, prof. Miroslav Fikar, v rozhovore pre Denník N pripustil, že hrozí jeho odvolávanie. Podľa jeho vyjadrení sa zdá, že ide o mocenské záujmy a nie o vecné argumenty. V článku sa taktiež skloňuje aj neúspešný kandidát na rektora, prof. Štefan Stanko, podpredseda akademickému senátu, ako možný iniciátor odvolávania rektora. Ten však vtedy odmietol, že by odvolávanie rektora inicioval. V nasledujúcom období sa univerzita zaoberala riešením situácie na FIIT a dištančnou výučbou, téma sa tak dostala do úzadia.

“K dnešnému dňu odišlo kvôli praktikám súčasného dekana fakulty vyše 50 pedagogických a nepedagogických pracovníkov a doktorandov.”

Podľa priebehu a vyjadrení vrcholných predstaviteľov senátu univerzity by sa mohlo zdať, že k odvolaniu voleného funkcionára sú potrebné také vážne dôvody, že ani kroky nového dekana FIIT neboli postačujúce. Iniciovanie odvolania rektora sa teda javí byť skôr prekvapivé.

Rektor STU, Miroslav Fikar, naznačoval možnosť odvolávania ešte v lete. (Foto: TASR)

Jedným z dôvodov na odvolanie má byť podľa vyjadrení člena predsedníctva akademického senátu údajne rektorova podpora inštitucionálneho prepojenia najlepších slovenských výskumných univerzít a Slovenskej akadémie vied (SAV), resp. skutočnosť, že sa neporadil pred zverejnením tohto plánu.

Ide pritom o krok, kedy sa UK, STU, TUKE, UPJŠ a SAV cez spoločnú spoluprácu majú prepracovať k vylepšeniu pozície v medzinárodnej konkurencii. Jeden z cieľov projektu je aj zvýšenie atraktívnosti Slovenska v oblasti vedy, výskumu, inovácií a vysokoškolského vzdelávania. V konečnom dôsledku by to mohlo STU posilniť nielen výskumne, ale potencionálne aj po stránke pedagogiky.

“Sme rozčarovaní z toho, akým smerom sa vyvíja dianie na našej Alma mater.”

V senáte navyše môžu panovať obavy, že takéto prepojenie by mohlo oslabiť jeho vplyv. Vrchní predstavitelia akademického senátu sa totiž viackrát ostro ohradili proti akejkoľvek snahe o obmedzenie svojich právomocí či o verejnú kontrolu zvonku (napr. v prípade, kedy chcela správna rada STU preveriť financovanie novoprijatých pracovníkov na FIIT STU). Po avizovanom reformnom balíčku súčasnej vlády sa však tento scenár môže naplniť.

Nie je to zďaleka prvýkrát, kedy senát podnikol rázne kroky proti názorovým oponentom. V júni 2020 došlo k návrhu na odvolanie člena Správnej rady, Ing. Mária Lelovského, ktorý podľa neho prišiel zo strany akademického senátu v dôsledku toho, že vyjadril kritické názory na fungovanie akademickej samosprávy v médiách. Javí sa teda, že de facto tým senát odvolal člena správnej rady za to, že vyjadril svoj názor.

V rovnakom období na verejných zasadnutiach senátu opakovane zneli návrhy na zbavenie funkcie predsedu správnej rady univerzity, doc. Milana Ftáčnika. Ako dôvod bolo uvedené aj tvrdenie, že doc. Ftáčnik pôsobí na “konkurenčnej fakulte” na Univerzite Komenského a teda je údajne v konflikte záujmov. Takéto hlasy sa ozývali aj z tlačových správ FIIT STU (tlačová správa bola medzičasom stiahnutá, archívna verzia je k dispozícii). Univerzita Komenského je pritom jedným zo strategických partnerov Slovenskej technickej univerzity.

“Obávame sa, že na Slovenskej technickej univerzite sa objavujú prvky režimu, na ktorý by sme už mnohí najradšej zabudli.”

Najnovšie podľa našich informácií na STU nedobrovoľne skončil aj hovorca univerzity a poradca rektora – Fedor Blaščák. Jeho odchod prišiel po sťažnosti, ktorú zaslal dekan FIIT, prof. Kotuliak, prostredníctvom hovorkyne fakulty rektorovi a predsedovi akademického senátu STU.

Predseda senátu žiadal okamžitý odchod hovorcu ešte pred prešetrením sťažnosti, hovorca hovorí o bossingu

Vedenie FIIT malo označiť za problémové vyjadrenia hovorcu v médiách, ktoré korigovali informácie zaslané vedením FIIT. V minulosti sme pritom aj my upozorňovali na to, že z fakulty sa prostredníctvom hovorkyne šíria do médií nepravdivé či zavádzajúce informácie.

Sťažnosť bola predsedom Akademického senátu STU, prof. Peciarom, prezentovaná na kolégiu rektora, čo potvrdzuje zápisnica zo zasadnutia. V nej je zachytený postoj prof. Peciara a požiadavka na okamžité prepustenie hovorcu univerzity, pričom táto sťažnosť bola prezentovaná na kolégiu rektora bez prítomnosti hovorcu. Na postoj k sťažnosti a nedobrovoľnému odchodu sme sa opýtali priamo p. Blaščáka.

“Môžem potvrdiť, že priamou príčinou môjho odchodu z STU bola oficiálna sťažnosť dekana FIIT I. Kotuliaka zo dňa 7. 9. 2020,” reagoval Blaščák na otázku ohľadom jeho odchodu z univerzity. Zároveň dodal, že túto sťažnosť využil predseda Akademického senátu, prof. Marián Peciar, na zasadnutí kolégia rektora STU ako nástroj nátlaku a to ešte predtým, než bola sťažnosť oficiálne prešetrená Útvarom hlavného kontrolóra STU.

Dekan FIIT STU, Ivan Kotuliak. Pokus o jeho odvolanie sa skončil neúspechom. (Foto: TASR)

Výsledkom je, že koncom septembra hovorca po dohode s rektorom STU odišiel z univerzity. Na sťažnosť dekana reagoval písomným rozkladom a považuje ju za účelovú. Od dekana Kotuliaka navyše požaduje ospravedlnenie: Považujem ju (sťažnosť, pozn. autor) za účelový a vykonštruovaný útok vedený na moju osobu z pozície moci. Sťažnosť preukázateľne obsahuje lživé a nepodložené tvrdenia, hodnotím ju ako prejav diletantizmu a amorálnosti sťažovateľa a zároveň ako akt bossingu zo strany I. Kotuliaka.

Blaščák tiež považuje za mimoriadne poľutovaniahodné, že tento, podľa jeho slov “paškvil”, použil predseda senátu na zasadnutí kolégia rektora na útok voči jeho osobe bez možnosti brániť sa.

To potvrdzuje aj zápis zo septembrového kolégia rektora. V ňom sa okrem iného uvádza, že predseda senátu informoval, že mediálne útoky voči STU a FIIT sú iniciované a podporované z vnútorného prostredia STU a bude to treba rázne vyriešiť. Na predsedníctve aj senáte odznel spoločný názor, ktorý žiada rektora, aby STU s hovorcom rozviazala okamžite pracovný pomer. Jeho iniciatívy a TS (pozn.: tlačové správy) poškodzovali dobré meno STU a FIIT už viacero mesiacov. Toto bolo požadované od rektora senátormi už niekoľkokrát, žiaľ bez akejkoľvek odozvy.”

“Sťažnosť preukázateľne obsahuje lživé a nepodložené tvrdenia, hodnotím ju ako prejav diletantizmu a amorálnosti sťažovateľa a zároveň ako akt bossingu zo strany I. Kotuliaka.”
(Fedor Blaščák, bývalý hovorca STU
)

Počas júnového zasadnutia senátu, na ktorom sa vyjadrovala nedôvera (nie odvolanie, išlo teda o nezáväzný akt) dekanovi Kotuliakovi, nechcel senát nedôveru vysloviť bez toho, aby si vypočul aj stanovisko dekana. V prípade požiadavky na okamžitú výpoveď hovorcu univerzity však už obhajoba nebola umožnená.

Blaščák považuje tieto praktiky predsedu akademickej samosprávy STU za neprípustné a v priamom rozpore s demokratickými hodnotami rovnosti a férovosti. Toto jeho konanie hodnotím ako prejav arogancie moci a zároveň ako akt bossingu, a preto požadujem aj od M. Peciara písomné ospravedlnenie. Vec je v tejto chvíli stále predmetom prešetrovania na Útvare hlavného kontrolóra STU. Som zvedavý na jeho závery.”

“Ako študenti STU považujeme za poľutovaniahodné, že zatiaľ čo nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré do médií posielalo vedenie FIIT STU, zostali bez odsúdenia akademického senátu a jeho predsedu, objektívne informovanie od hovorcu univerzity poslúžilo ako zámienka na jeho odstránenie.”

Na záver dodáme, že nastala podobná situácia, akej sme boli svedkami na začiatku roka, kedy musela univerzitu opustiť profesorka Bieliková bez riadneho prešetrenia príslušnými orgánmi. Taktiež ako študenti STU považujeme za poľutovaniahodné, že zatiaľ čo nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré do médií posielalo vedenie FIIT STU, zostali bez odsúdenia akademického senátu a jeho predsedu, objektívne informovanie od hovorcu univerzity poslúžilo ako zámienka na jeho odstránenie.

Snaha umlčať kritikov a médiá

Situáciu v senáte Slovenskej technickej univerzity kritizovali za posledné mesiace viacerí pedagógovia či študenti. Začiatkom roka si dokonca študenti od predsedu senátu vypočuli, že je vrchol, keď sa študenti montujú do situácie okolo FIIT STU, a kto to kedy videl, aby študenti vysokej školy štrajkovali.

Pod paľbou kritiky sa však ocitol aj podpredseda senátu, prof. Stanko, ktorý viedol zasadnutie senátu, na ktorom sa hlasovalo o odvolávaní dekana FIIT. Na ňom sa snažil umlčať hlas študentov či senátorov, ktorí sa kriticky vyjadrovali na adresu dekana FIIT. Z jeho úst sme si vypočuli jednostrannú správu o stave fakulty, ktorá ignorovala množstvo faktov a pri vypracovaní ktorej odmietol súčinnosť študentov fakulty (študentov pritom označil za ľahko manipulovateľných).

Predsedníctvo senátu navyše obmedzilo prístup študentov a ďalších hostí a úplne vykázalo médiá z miesta zasadnutia senátu (zasadnutie je pritom zo zákona verejné). Takéto praktiky považujeme za podobné tým, ktoré sú zaužívané v totalitných režimoch. Za smutnú čerešničku považujeme podľa nášho názoru obchádzanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, kedy bola zamietnutá infožiadosť na správu o stave fakulty s odôvodnením, že nebola vypracovaná písomne – a to aj napriek tomu, že podpredseda senátu ju na zasadnutí ponúkal všetkým prítomným ako “večerné čítanie”.

Kritiku vníma negatívne aj samotný dekan FIIT, ktorý najnovšie hovorí o mediálnej antikampani. Nepáčil sa mu spôsob, akým informoval portál Živé.sk o dianí na fakulte, a zrejme preto podal oficiálnu sťažnosť vydavateľovi, spoločnosti Ringier Axel Springer. V nej namietal najmä čísla o počte zapísaných študentov, ktoré uviedla redakcia. Redakcia Živé oponuje, že v skutočnosti sa žiadna „mediálna antikampaň“ nediala a redaktori portálu Živé.sk len spravodajsky pokrývali udalosti, ktoré sa odohrali na FIIT v poslednom roku.

Živé tiež upozorňuje, že fakulta uvádzala prikrášlené čísla zapísaných študentov. Pripomíname, že práve tieto čísla mali byť jedným z údajných problémov, ktoré sú súčasťou sťažnosti dekana FIIT STU na bývalého hovorcu STU. Ten musel univerzitu následne opustiť.

Kto bude ďalší

Situácia je pomerne neštandardná a pre nestranného pozorovateľa aj komplikovaná. Zdá sa však, že každý, kto si na univerzite dovolí ísť proti senátu či dekanovi FIIT STU, musí skôr či neskôr skončiť. Príkladom je aj prípad teraz už bývalého hovorcu STU, ktorý po korekcii informácií prúdiacich od dekana FIIT STU musel odísť. Včera sa však opäť ukázalo, že nepravdivé informácie šíril dekan. Vo výsledku však skončil na univerzite hovorca a dekan FIIT je ďalej dekanom. A to všetko s požehnaním predsedu senátu, ktorý sa o prepustenie hovorcu postaral.

V správnej rade univerzity navyše tiež skončil človek, ktorý ostro kritizoval akademické pomery a najnovšie hrozí odvolanie rektora. Toho rektora, ktorý žiadal odvolať dekana FIIT STU.

Sme rozčarovaní z toho, akým smerom sa vyvíja dianie na našej Alma mater. Mrzí nás, že dochádza k snahe umlčať médiá, ktoré si plnia svoju úlohu a spravodajsky pokrývajú udalosti na FIIT a STU. Pokladáme za odsúdeniahodné, že sa vrcholní predstavitelia univerzity pokúšajú obmedziť slobodu médií, či už zamedzením ich prístupu na verejné zasadnutie samosprávnych orgánov alebo snahou o diskreditáciu ich práce.

Pýtame sa, kto bude ďalší, kto bude musieť z univerzity odísť kvôli senátu alebo dekanovi FIIT STU?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.