Press "Enter" to skip to content

Minister financií zverejnil plán reforiem, budú sa meniť voľby dekana

Minister financií SR Eduard Heger dnes zverejnil rozsiahly plán reforiem pod názvom Moderné a úspešné Slovensko. Ako píše Denník E, minister financií zdôrazňuje, že na dokumente pracovala stovka odborníkov z rôznych oblastí. O reformách teraz začína verejná diskusia. 

Plán pokrýva celkovo 8 oblastí: fiškálne reformy, zelená ekonomika, trh práce a sociálna udržateľnosť, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, zdravie, verejné inštitúcie a regulácie a digitalizácia.

Posilní sa verejná kontrola, dekani budú volení transparentne

Súčasťou plán reforiem je aj reforma riadenia, ktorá sa zameriava na efektívnejšie riadenie univerzít. Konkrétne sa bude zaoberať aj kompetenciami či voľbou členov do akademických samosprávnych orgánov – správnej rady, akademického senátu, rektora či dekana.

Posilnia sa právomoci exekutívnych orgánov VŠ a Správnej rady. Obsadzovanie riadiacich pozícii v škole (rektor, kvestor, dekan) sa sprofesionalizuje a bude sa diať iba formou otvorených výberových konaní s definovanými nárokmi na uchádzačov, ktoré vyhlasuje Správna rada“. V neposlednom rade bude rola akademického senátu vo vzťahu k rektorovi viac konzultačná ako doposiaľ.

Doteraz mali najväčšiu moc senáty fakúlt a univerzity, do ktorých sú volení členovia akademickej obce a ktorých opäť volia členovia akademickej obce. Takýto stav je ideálny v prípade, že inštitúcia funguje tak, ako má a keď sa na jej pôde nedejú vážne problémy, keďže sú to práve ľudia zvnútra, ktorí by mali najlepšie rozumieť problémom univerzity.

Návrh rektora na odvolanie dekana FIIT STU neprešiel senátom univerzity.

Je paradoxom, že príklad našej fakulty a konanie viacerých kompetentných môže po rokoch priniesť dlho sľubovanú zmenu riadenia vysokých škôl. Na príklade našej fakulty sa totiž ukázalo, že systém príliš uzatvorený do seba môže byť v prípade zlyhania samoopravných mechanizmov iba ťažko opraviteľný zvonku (náš senát sa senátu univerzity na krátky čas podarilo sfunkčníť až po takmer roku).

Obzvlášť ťažké je to vtedy, ak najvyšší orgán univerzity, akademický senát, bojuje so Správnou radou, ktorá má zastupovať verejný záujem. Ide o mimoriadne neštandardnú situáciu, ak sa ten istý senát bráni verejnej kontrole tým, že z verejných zasadnutí senátu vykáže médiá a ak univerzita odmieta sprístupniť správu o stave fakulty s nepravdivým odôvodnením, že nebola vypracovaná písomne, pričom podpredseda senátu ju na zasadnutí ponúkal prítomným na „príjemné večerné čítanie“.

„Doteraz mali najväčšiu moc senáty fakúlt a univerzity, do ktorých sú volení členovia akademickej obce a ktorých opäť volia členovia akademickej obce. Takýto stav je ideálny v prípade, že inštitúcia funguje tak, ako má.“

Nikto zvonku teda v súčasnosti nemôže efektívne zasiahnuť, ak by sa vo vnútri diali kroky, ktoré neprospievajú univerzite, ako sa ukázalo aj na príklade našej fakulty, kedy súčasný dekan FIIT STU zožal spolu s vedením dávku kritiky za riadenie fakulty, viacerí hovorili aj o manažérskom či ľudskom zlyhaní.

Predložený návrh predpokladá zväčšenie právomocí Správnej rady. Správna rada univerzity zastupuje záujmy spoločnosti, teda ak sa posunú niektoré právomoci na Správnu radu, celý systém sa otvorí a umožní sa efektívna verejná kontrola.

Udalosti na FIIT STU zasiahli celé Slovensko

Nie je prekvapivé, že sa v pláne spomína aj reforma vysokého školstva a konkrétne akademickej obce. Udalosti nedávnych mesiacov na FIIT STU totiž ukázali, že bude mimoriadne potrebná – a to nielen z dôvodu udalostí na samotnej fakulty, ale aj udalostí, ktoré sprevádzali posledné zasadnutia akademického senátu AS STU. Ukázalo sa totiž, že práve akademická samospráva v tomto spore zlyhala.

Pripomíname, že začiatkom leta sa odohralo mimoriadne zasadnutie Akademického senátu, kde sa rektor STU pokúsil odvolať dekana FIIT STU, avšak neuspel. Úvod zasadnutia sprevádzali nepokoje. Na verejné zasadnutie totiž nebola vpustená veľká časť verejnosti a odoprený bol vstup aj médiám. Zo strany podpredsedu senátu, ktorý viedol zasadnutie, došlo opakovane k prerušovaniu diskusie (a to najmä odporcov súčasného dekana FIIT), dokonca sa pokúsil svojvoľne ukončiť diskusiu, čo sa mu nakoniec nepodarilo, keďže ho viacerí členovia senátu upozornili, že to urobiť nemôže a o ukončení diskusie musí hlasovať senát.

Zamestnanci a študenti opustili fakultu

Akademický senát v polovici júla hlasoval o odvolávaní dekana Kotuliaka. Napriek tomu, že väčšina prítomných hlasovala za odvolanie dekana, na odvolanie to zrejme nestačilo. Za odvolanie dekana sa verejne vyjadrilo vyše 7160 ľudí z verejnosti a takmer 500 študentov fakulty (tento počet je vedením opakovane bagatelizovaný ako „nie väčšina“). Podporu dekanovi vyjadrilo anonymne v liste prezentovanom na senáte takmer 60 zamestnancov a študentov FIIT STU. V reakcii na tieto udalosti odišlo z fakulty minimálne 28 vysokoškolských učiteľov, desiatky študentov a doktorandov.

Nedávno na fakulte prebehli výberové konania, v ktorých bolo prijatých celkovo 24 uchádzačov na miestach odborných asistentov, docentov a profesora, pričom 14 z nich tvoria aj pôvodní pedagógovia, ktorí pôsobili na fakulte pred nástupom dekana. Vo výberových konaniach pritom uspeli aj pedagógovia, s ktorými sú študenti dlhodobo nespokojní, čo vyvolalo aj vášnivú debatu na našom Facebooku.

Personálny stav fakulty sa tak vrátil približne na úroveň spred nástupu dekana na jeho pozíciu. Otázkou teda stále zostáva, čo robili zvyšní, dekanom prijatí zamestnanci, v období, kedy na fakulte pôsobili pôvodní a aj títo novoprijatí zamestanci. Ide o otázku, na ktorú sa dekana opakovane pýtala aj Správna rada univerzity.

Hoci Útvar hlavného kontrolóra STU, ktorý na základe podnetu predsedu Správnej rady prešetroval hospodárenie fakulty v súvislosti s činnosťou novoprijatých zamestnancov, podľa fakulty neskonštatoval závažné pochybenia, ostáva otázkou, nakoľko pravdivé a úplné sú podklady, ktoré fakulta poskytla Útvaru na prešetrenie.

Udalosti posledných mesiacov sa zrejme navyše negatívne prejavili aj na záujme o štúdium na FIIT STU, kedy došlo k poklesu až o 37% v počte zapísaných prvákov. Fakulta tvrdí, že je pokles nižší. Vysvetľuje si ho údajnou antikampaňou či demografickým vývojom. Portál Živé.sk však poukázal na to, že tieto tvrdenia nie sú úplne pravdivé.

V reakcii na situáciu ohlásili odchádzajúci učitelia vznik nového výskumného inštitútu. Pod vedením prof. Márie Bielikovej sa spojili štyri tímy slovenských vedcov, ktoré sa budú zaoberať výskumom inteligentných technológií – umelej inteligencie a viacerých oblastí informatiky a informačných technológií. V súčasnosti sú už známe mená 10 profesorov a docentov, ktorí budú v inštitúte pôsobiť. Vo všetkých prípadoch ide o bývalých zamestnancov FIIT STU.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.