Press "Enter" to skip to content

K 26 končiacim zamestnancom sa pridávajú ďalší, vedenie FIIT STU opäť zavádza verejnosť

Koncom júna na fakulte skončilo na pozícii vysokoškolských učiteľov 14 zamestnancov, ktorí zabezpečovali mnohé kľúčové predmety na fakulte. Vedenie FIIT STU sa k aktuálnej situácii postavilo “čelom” a zverejnilo tlačovú správu na webovej stránke a na internom diskusnom fóre Askalote, v ktorej však súčasnú situáciu do veľkej miery bagatelizuje a navyše zavádza verejnosť.

Aktualizované 16:23: Tlačová správa zverejnená na webe sa mierne líši obsahom od tej, ktorá bola zverejnená na Askalote. Odlišnosti sme upresnili na príslušných úsekoch.

Dohodári, ktorí v skutočnosti dohodármi nie sú

V tlačovej správe vedenie komentuje odchádzajúcich zamestnancov a zaoberá sa údajnými “dohodármi”, ktorí mali “minimálny úväzok”: “Okrem zamestnancov na plný úväzok v tejto skupine avizovali fakultu opustiť štyria dohodári, ktorí však mali minimálny, 10%-ný úväzok, ako aj dve osoby, ktoré sú na materskej či rodičovskej dovolenke, a tak by sa v najbližších semestroch aktívne nezapájali do výučby či výskumu.”

V skupine 4 zamestnancov (údajných dohodárov) s nižším úväzkom sa v skutočnosti nachádzajú dvaja vysokoškolskí učitelia, ktorí prešli riadnym výberovým konaním na fakulte, a dvaja výskumní zamestnanci. Nejde teda o zamestnancov, ktorí by pre fakultu pracovali na dohodu, ale sú zamestnancami s čiastočným úväzkom. Viacerí z nich navyše zabezpečovali povinné alebo povinne voliteľné predmety.

Kto všetko končí na fakulte

Koncom augusta končí na fakulte väčšina pôvodných akademických zamestnancov FIIT STU a až dve tretiny všetkých profesorov a docentov, viacerých garantov či spolugarantov študijných programov.

  • Koncom júna skončili zmluvy 14 vysokoškolským učiteľom, z toho:
    • 8 neboli predĺžené zmluvy bez udania dôvodu,
    • 6 odmietli predĺženie zmluvy o dva mesiace.
  • Ku koncu augusta vyprší výpovedná doba 2 profesorom, 2 docentom a 2 výskumným zamestnancom, ktorí podali výpoveď. Ďalším 6 zamestnancom koncom augusta vyprší zmluva a deklarovali, že neplánujú požiadať o výberové konanie či predĺženie zmluvy.
  • Okrem týchto 26 zamestnancov ukončil pracovnú zmluvu na fakulte aj jeden z novoprijatých zamestnancov a končia podľa našich informácií na fakulte minimálne ďalší 2 vysokoškolskí učitelia a 2 nepedagogickí zamestnanci.
  • Celkový počet zamestnancov, ktorí odchádzajú, teda začína na čísle 31.

V neposlednom rade sa dá považovať za dehonestujúce, aby sa vedenie verejnej inštitúcie takýmto spôsobom vyjadrovalo o osobách na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Považujú sa zamestnanci, ktorí sú na materskej či rodičovskej dovolenke za menejcenných?

Profesori, ktorí sú pre vedenie nepotrební

Ešte ostrejšie sa vedenie postavilo voči dlhoročným profesorom fakulty, ktorí majú za sebou viacero výskumných projektov, odvedených záverečných prác či garanciu kľúčových predmetov a študijných programov.

Vedenie v tlačovej správe tvrdí, že kvôli veku profesorov nemôžu títo profesori garantovať študijné programy od roku 2022.

Vedenie operuje s podmienkou (o veku), ktorá sa však v návrhu nových kritérií Akreditačnej agentúry podľa našich informácií nenachádza. Po novom by sa teda možnosť garantovať nemala posudzovať podľa veku, ale podľa aktivity profesorov.

Toto tvrdenie navyše pôsobí znevažujúco, keďže navodzuje dojem, že uvedení profesori už dlho nebudú pre fakultu prínosom.

Do svojich výpočtov zaraďuje vedenie aj novoprijatých zamestnancov

Vedenie v tlačovej správe ďalej tvrdí, že odchádzajúci kolegovia tvoria 1/3 pedagogických a výskumných zamestnancov FIIT STU na plný úväzok k júnu 2020. Doplnené 16:23: Toto vyjadrenie bolo z tlačovej správy pre médiá vynechané a nachádza sa len v tlačovej správe na Askalote.

Viacerí zamestnanci pritom upozorňujú na skutočnosť, že do tejto skupiny vedenie započítalo aj výskumných zamestnancov, ktorí nezabezpečujú žiadnou formou výučbu na fakulte a nepôsobia ani na žiadnom projekte. Mnohí z nich mohli byť pritom podľa viacerých podozrení účelovo prijatí pred voľbami do Akademického senátu FIIT STU. 

Pripomíname, že na fakulte preverovala Národná kriminálna agentúra (NAKA) podozrenie z volebnej korupcie, výsledok doposiaľ nie je známy. Za zmienku tiež stojí, že štrajkujúci zamestnanci nedávno poukázali na podozrenie z nelegálnej práce, či dokonca z uvádzania nepravdivých informácií v Akademickom informačnom systéme (hlavný informačný systém univerzity, pozn. red.): “V jednom predmete pôsobila ako prednášateľ a cvičiaci osoba, ktorá nebola a nie je v pracovnom pomere s FIIT STU, pričom úkony v akademickom informačnom systéme za tohto prednášateľa vykonával jeden z novoprijatých zamestnancov, ktorý naviac nemá odbornú kvalifikáciu pre daný predmet.”

Podľa verejne dostupných informácií sa tiež zistilo, že medzičasom jeden z novoprijatých zamestnancov na fakulte mal ukončený pracovný pomer.

Štrajkujúci zamestnanci sa v Otvorenom liste študentom odkazujú na pôvodných akademických zamestnancov fakulty a uvádzajú, že končí “väčšina pôvodných akademických zamestnancov FIIT STU a až dve tretiny všetkých profesorov a docentov, viacerých garantov či spolugarantov študijných programov”.

Vedenie tiež v tlačovej správe zavádza o zamestnancoch, ktorí si predĺžili zmluvy o 2 mesiace: “Štyria zamestnanci, ktorí minulý týždeň avizovali svoj odchod, nakoniec svoje rozhodnutie zmenili a podpísali predĺženie zmlúv.”

Predmetní zamestnanci podpísali predĺženie zmlúv na 2 mesiace s uvedením jasných zdôvodnení (napr. dokončenie prebiehajúcich pracovných úloh, projektov či povinností s vedením doktorandov). Zároveň však deklarovali, že sa do prípadného výberového konania neprihlásia, a teda na fakulte 31.8.2020 definitívne končia. K žiadnej zmene ich osobného rozhodnutia teda neprišlo a túto informáciu nám predmetní zamestnanci opätovne potvrdili.

Na záver tlačovej správy sa vedenie FIIT STU snaží navodiť dojem, že pôsobí v konflikte v pozícii mediátora: “Žiaľ, stáli proti sebe dve porovnateľne veľké skupiny zamestnancov, ktorých som sa snažil primäť k dohode, no na to treba ochotu a ústupky zo všetkých strán.”. Doplnené 16:23: Toto vyjadrenie bolo z tlačovej správy pre médiá vynechané a nachádza sa len v tlačovej správe na Askalote.

Od samého začiatku sporu je pritom zrejmé, že je dekan FIIT STU v konflikte súčasťou jednej zo skupín, ktorú navyše umelo zväčšil prijatím veľkého množstva zamestnancov pred voľbami, niekoľko dní po svojom nástupe.

Odvolaním dekana sa bude zaoberať Akademický senát

V súčasnosti hrozí, že fakulta príde celkovo o minimálne 28 vysokoškolských učiteľov a tiež o ďalších výskumných zamestnancov či študentov doktorandského štúdia. Viacerí študenti sa začali ozývať českým univerzitám v snahe zrealizovať prestúpenie.

K problému zaujali stanovisko aj viaceré profesijné organizácie. Otvorené listy, ktoré vyjadrujú znepokojenie nad súčasným vývojom na fakulte, zverejnili IT asociácia Slovenska, združenie Slovensko.Digital či najnovšie aj Slovenská asociácia pre inovatívnu ekonomiku, ktorá združuje vyše 100 firiem na Slovensku.

Najbližšie zasadnutie Akademického senátu STU sa bude zaoberať odvolávaním dekana FIIT STU, prof. Kotuliaka.

One Comment

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.