Press "Enter" to skip to content

Akademický senát STU sa bude zaoberať odvolaním dekana Kotuliaka

Včera sa konalo zasadnutie Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity, na ktorom rektor STU oznámil, že dáva návrh na odvolanie dekana FIIT STU, Ivana Kotuliaka.

Rektor hájil záujmy študentov

Rektor STU Miroslav Fikar (Foto: Zive.sk)

V úvodnom príhovore sa rektor vyjadril k aktuálnej situácii na FIIT STU. Podľa jeho slov je potrebné, aby došlo k zabráneniu rozvratu fakulty, ubránili sa záujmy študentov na kvalite poskytovaného vzdelávania a aby sa zabránilo poškodeniu dobrého mena STU.

Rektor v prejave sumarizoval všetky orgány a inštitúcie, ktoré podporujú snahu o odvolanie dekana: “K odstúpeniu dekana vyzvala už v máji Správna rada STU. Minister školstva Branislav Gröhling je tiež názoru, že by mal dekan odstúpiť. Rovnakú výzvu mu adresovalo viac než 450 študentov FIIT, čo je viac než tretina celkového počtu študentov fakulty. Petíciu za jeho odvolanie podpísalo viac než 7 tisíc ľudí z radov širokej verejnosti. Jeho odstúpenie požaduje skupina 26 zamestnancov. A ani to nie je všetko. Podporu môjmu úsiliu vyjadrilo 6 rektorov výskumných a technických univerzít a aj predseda SAV.”

Prejav rektora si získal sympatie prítomnej verejnosti, ktorá ho ocenila veľkým potleskom. Celé znenie prejavu sa nachádza na rektorovom súkromnom Facebooku.

Študentskí senátori bojovali za kvalitu

V ďalších bodoch sa vyjadrovala aj študentská časť akademického senátu, ktorá okrem iného predkladala aj návrh na vyslovenie nedôvery dekanovi Kotuliakovi.

Zasadnutie Akademického senátu STU 29.6.2020.

Vychádzali pritom zo znižujúcej sa kvality výučby na fakulte, na ktorú sa dlhodobo sťažujú študenti FIIT STU. “STU ako brand musí byť garanciou vysokej kvality vzdelávania a starostlivosti o študentov.”

Podľa ich slov mal prof. Kotuliak dostatočne dlhú dobu na to, aby preukázal svoj záujem o študentov, budovanie fakulty, zvyšovanie kvality a napĺňanie programu. Namiesto toho sa však “venoval upevňovaniu svojej pozície, osobným súbojom a mocenským hrám, čo viedlo k poškodeniu mena fakulty FIIT STU i mena celej univerzity”.

Študentskú časť Akademického senátu podporilo 25 študentských samosprávnych orgánov a organizácií: študentské časti senátov všetkých fakúlt STU, Združenie študentov Stavebnej fakulty STU, Študentský parlament elektrotechnikov a informatikov STU, Študentský Cech Strojárov, Študentská rada MTF STU, CHEM – Spolok študentov FCHPT STU, Študentský parlament FA, Rada ubytovaných študentov ŠD Mladosť, Rada ubytovaných študentov ŠD Mladá Garda, Rada ubytovaných študentov ŠD Bernolák, Rada ubytovaných študentov ŠD Belojanis, Rada ubytovaných študentov ŠD Dobrovičova, Študentský radca na STU, Stuba Green Team, IRŠ TLIS, IAESTE Slovakia, BEST, Predsedníctvo YNET, Národ technickej excelencie, Športový klub Cassius, ESPORT STUBA.

V tajnom hlasovaní, v ktorom rozhodovala zamestnanecká aj študentská časť akademickej obce, však nebol návrh na vyslovenie nedôvery dekana Kotuliaka schválený. Za tento návrh hlasovalo celkovo 15 senátorov, proti bolo 10 senátorov a hlasovania sa zdržalo 10 senátorov.

Študentská rada vysokých škôl v reakcii na priebeh senátu zdieľala na sociálnej sieti svoje stanovisko, v ktorom vyjadrila pobúrenie nad aktuálnou situáciou: “Na jednej z najlepších fakúlt na Slovensku, na ktorej dekan Kotuliak zaviedol praktiky ktoré nemajú čo hľadať na kvalitnej univerzite, porušoval sľuby, podieľal sa na ovplyvňovaní volieb do fakultného senátu účelovým prijímaním pracovníkov, vyhrážal sa zamestnancom a ohrozil vzdelávanie študentov. Aj napriek tomu, že je situácia alarmujúca, dnes Akademický senát STU nevyužil šancu ukázať princípy kvalitnej univerzity, ale strčil hlavu do piesku a rozhodol sa vyslať jednoznačný signál študentom – nie ste pre nás prioritou. ”

Vedenie FIIT STU tvrdí, že hodnotením dekana sa porušuje zákon

Vedenie fakulty výsledok zasadnutia Akademického senátu privítalo. Návrh rektora na vyslovenie nedôvery dekanovi (ktorý mimochodom nenavrhoval rektor, ale študentskí senátori) interpretovalo tak, že ide o snahu prekryť “prešľapy predchádzajúceho vedenia fakulty”. Rektor pre Živé.sk zásadne odmietol uvedené tvrdenie a pripomenul, že motívom jeho vystúpenia bola v prvom rade kvalita vzdelávania.

Vedenie FIIT STU zareagovalo aj na otvorený list, ktorý bol zaslaný od združenia Slovensko.Digital. V odpovedi vedenie uviedlo, že toto združenie nemá žiadne právomoci zasahovať do samosprávy vysokej školy či hodnotiť kroky vedenia vysokej školy a vyzývať členov k odstúpeniu: “Treba povedať, že týmito krokmi Slovensko.Digital zasahuje do práv samosprávy vysokej školy, tým porušuje jej práva a tiež zákon.”

V tomto zmysle chceme poukázať na ďalšiu výlučnú kompetenciu dekana, ktorú nariaďuje zákon, a to práva a povinnosti, ktorými sú aj personálne otázky,“ nachádza sa tiež v správe. Na zasadnutí senátu tiež odznelo, že prijatie 18 zamestnancov dekanom Kotuliakom malo zjavný cieľ, a to vyrovnanie mocenských síl na fakulte. Na účelovosť prijatia nových zamestnancov upozornil aj predseda Správnej rady STU, ktorej boli dodané materiály, podľa ktorých viacero týchto zamestnancov nepracuje na žiadnom projekte. 

Pripomíname, že univerzita je verejná inštitúcia a je hradená z verejných financií. Napriek tomu, že ide o samosprávu, kritika jej fungovania je na mieste. Ak zlyhávajú jej samosprávne orgány, je prirodzené, aby sa vyjadrila verejnosť.

Do situácie môže zasiahnuť ešte ministerstvo

Minister školstva Branislav Gröhling

Návrhom na odvolanie dekana sa bude zaoberať mimoriadne zasadnutie Akademického senátu STU, ktoré je naplánované na 13.7.2020.

Minister školstva v nedávnom rozhovore pre denník SME naznačil, že ak sa situácia nevyrieši, môže to mať vážny dôsledok na budúcnosť fakulty. Na otázku: “Viete, si predstaviť, že keď Ivan Kotuliak teraz povie, že on teda nechce odísť, že to bude pokračovať? Veď predsa jemu sa rozpadne fakulta, alebo to chápem zle?” odpovedal nasledovne: “Nie. Rozpadne sa fakulta a myslím si, že po tom budú musieť asi nasledovať ďalšie kroky.”

V rámci rozhovoru tiež naznačil, že rektor STU má jeho dôveru. Zároveň nevylúčil, že dôjde k výraznej novele zákona či dokonca odobratiu samosprávy Slovenskej technickej univerzite, ak sa jej nepodarí situáciu vyriešiť.

Situácia na FIIT je už viac ako rok napätá. V súčasnosti hrozí, že fakulta príde o viac ako 25 vysokoškolských učiteľov a tiež o ďalších výskumných pracovníkov či študentov doktorandského štúdia. Už dnes (30.6) totiž viacerým pedagógom končia zmluvy a viacerí z nich odmietli ich predĺženie za súčasnej situácie. Ďalší pedagogickí a nepedagogickí pracovníci navyše podali výpovede. Viacerí študenti sa navyše začali ozývať českým univerzitám v snahe zrealizovať prestúpenie.

K problému zaujali stanovisko aj viaceré profesijné organizácie. Otvorené listy, ktoré vyjadrujú znepokojenie nad súčasným vývojom na fakulte, zverejnili IT asociácia Slovenska, združenie Slovensko.Digital či najnovšie aj Slovenská asociácia pre inovatívnu ekonomiku, ktorá združuje vyše 100 firiem na Slovensku.

2 komentáre

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.