Press "Enter" to skip to content

Podľa Správnej rady STU nevykonávalo 8 zamestnancov činnosť, na ktorú boli prijatí. Kontrolór tvrdí, že skutok sa nestal

Ešte v júni 2020 sa konalo zasadnutie Správnej rady STU, na ktorom sa preverovalo zaradenie novoprijatých zamestnancov na FIIT STU, ktorých za svojho pôsobenia prijal dekan FIIT STU, Ivan Kotuliak.

Prijatým uznesením vtedy Správna rada zaviazala rektora, aby situáciu preveril: „Správna rada STU žiada rektora, aby … vykonal na FIIT STU kontrolu zameranú na prijatie 3 zamestnancov koncom roku 2019 a 15 zamestnancov začiatkom roku 2020, so zameraním na ich pracovné náplne, zaradenie na projekty, dosiahnuté výsledky práce za mesiace január až máj 2020, dochádzku do zamestnania, agregované mesačné mzdové náklady na týchto zamestnancov (rozdelené na tých, ktorí sú zaradení na vedecko-výskumné projekty a tých, ktorí nie sú) a výsledky predložil správnej rade.“

Podľa kontrolóra sa vraj skutok nestal

Podľa tlačovej správy fakulty sa porušenie zákona či nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami nepotvrdilo: „Pri kontrole boli zistené iba nezávažné drobné formálne nedostatky, ako napr. chýbajúci dátum na dokumente, ktoré vznikli nepozornosťou zodpovedného pracovníka. Tieto drobné formálne nedostatky však nemali žiaden dopad na negatívne hospodárenie fakulty“.

Pripomíname, že dekan prijal celkovo 18 nových zamestnancov, a to len pár dní pred voľbami do Akademického senátu fakulty. Ten rozhoduje okrem iného aj o odvolaní dekana.

V ostatných voľbách do senátu rozhodli práve aj títo novoprijatí zamestnanci. Protokol z volieb totiž ukázal, že rozdiel medzi zvoleným a nezvoleným kandidátom bol len jeden hlas. O pár dní neskôr dekan oznámil, že nepredĺži zmluvu okrem iných aj neúspešným kandidátom vo voľbách.

Správna rada hovorí o ôsmych nesprávne zaradených zamestnancoch

Všetkých 12 členov Správnej rady sa pritom ešte v júni zhodlo na uznesení, ktoré tvrdí, že až 8 zamestnancov fakulty nevykonáva činnosť, na ktorú boli podľa dekana FIIT STU prijatí.

„Správna rada STU konštatuje, že 8 zamestnancov fakulty nevykonáva činnosť, na ktorú boli podľa dekana FIIT prijatí, pritom sú platení z verejných zdrojov.“

Medzi prijatými zamestnancami sú aj takí, ktorí nemajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, hoci boli prijatí na pozíciu výskumného pracovníka s vysokoškolským vzdelaním.

Na fakulte prebiehajú výberové konania, študenti sa obávajú o kvalitu výučby

V týchto dňoch prebiehajú na fakulte výberové konania na pozície profesorov, docentov a odborných asistentov. Vedenie tvrdí, že výučba je na nasledujúci semester zabezpečená.

Študenti túto situáciu vnímajú inak. To, že budú pokryté predmety nestačí – ide im aj o kvalitu. Obávajú sa totiž, že sa môže zopakovať scenár z letného semestra, kedy došlo vo viacerých prípadoch k výraznému poklesu kvality výučby.

Otázna je nielen kvalita predmetov, ale aj samotných pedagódov, ktorých študenti kritizujú. Vedenie sa navyše rozhodlo zvýšiť zapojenie do výučby tým vyučujúcim, voči ktorým študenti vyjadrili nespokojnosť prostredníctvom evaluácie predmetov za uplynulý semester, ktorá na fakulte prebehla.

Viaceré z kľúčových predmetov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia tak budú vyučované učiteľmi, ktorí získali od samotných študentov významne negatívne hodnotenie.

Situácia je naďalej nepokojná

Akademický senát v polovici júla hlasoval o odvolávaní dekana Kotuliaka. Napriek tomu, že väčšina prítomných hlasovala za odvolanie dekana, na odvolanie to zrejme nestačilo. Za odvolanie dekana sa verejne vyjadrilo vyše 7160 ľudí z verejnosti a takmer 500 študentov fakulty. Podporu dekanovi vyjadrilo anonymne v liste prezentovanom na senáte takmer 60 zamestnancov a študentov FIIT STU.

V súčasnosti hrozí, že fakulta príde celkovo o minimálne 28 vysokoškolských učiteľov a tiež o ďalších výskumných zamestnancov či desiatky študentov. Viacerí študenti sa začali ozývať českým univerzitám v snahe zrealizovať prestúpenie. V zverejnenom prieskume sa mnohí z nich vyjadrili, že na fakulte končia. Najnovšie sa k nepokojnej situácii pridali útoky na angažovaných študentov.

Odchádzajúci učitelia nedávno ohlásili vznik nového výskumného inštitútu. Pod vedením prof. Márie Bielikovej sa spojili štyri tímy slovenských vedcov a zakladajú inštitút, ktorý sa bude zaoberať výskumom inteligentných technológií – umelej inteligencie a viacerých oblastí informatiky a informačných technológií. Jeho cieľom je taktiež prepojiť informatiku aj s otázkami etiky, ktorá v súčasnosti hrá čoraz dôležitejšiu úlohu.

V súčasnosti sú už tiež známe mená 10 profesorov a docentov, ktorí budú v inštitúte pôsobiť. Vo všetkých prípadoch ide o bývalých zamestnancov FIIT STU.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.