Press "Enter" to skip to content

Ombudsmanka skonštatovala, že senát STU konal protiústavne. Bol podaný ďalší podnet

Na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (AS STU) 13.07.2020 sa prerokovávali existenčné otázky týkajúce sa Fakulty informatiky a informačných technológií STU (FIIT STU), ktoré priťahovali pozornosť nielen jej študentov a zamestnancov, ale aj absolventov, médií a členov bežnej verejnosti. Na tomto zasadnutí sa totiž senát zaoberal návrhom rektora STU na odvolanie dekana FIIT STU, prof. Ivana Kotuliaka, ako reakciu na dlhotrvajúcu krízu na fakulte.

V súvislosti s týmto mimoriadnym zasadnutím AS STU sme podali dva podnety verejnej ochrankyni práv, prof. Márii Patakyovej. K tomuto kroku sme pristúpili z dôvodu, že sme mali dôvodné podozrenia, že došlo k zásahu do základných práv a slobôd.

Prvý uvedený podnet verejná ochrankyňa práv už prešetrila so záverom, že zákaz nahrávania na zasadnutiach akademického senátu je protiústavný a obmedzuje právo na informácie.

Zákaz nahrávať senát bol porušením základných práv a slobôd, došlo k nemu až trikrát

Zasadnutia AS STU sú zo zákona (§ 8 ods. 5 Zákona č 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) verejné, čo však úplne neplatilo o mimoriadnom zasadnutí zo dňa 13.07.2020.

Slovenská technická univerzita bez včasného oznámenia údajne vydala hygienické nariadenie dňa 07.07.2020, na základe ktorého pustili na mimoriadne zasadnutie iba 13 členov verejnosti, a to napriek tomu, že kapacity povoľovali omnoho viac. Celý balkón bol uzatvorený, vo foyer sa nachádzalo iba niekoľko novinárov a inak ostal prázdny. 

Desiatky hostí v dôsledku konania STU museli ostať vonku pred budovou Rektorátu STU – viacerí pritom na zasadnutie cestovali zo vzdialenejších kútov Slovenska. Zástupcovia médií dostali povolenie na vstup iba do vestibulu, kde však z veľkej časti počas zasadnutia nemali dostupný akýkoľvek prenos, neskôr len so zvukovým prenosom z reproduktorov. V minulosti pritom na podobných zasadnutiach nebolo problém takýto prenos zabezpečiť.

Na zamedzení prístupu médií na zasadnutie sa podľa slov podpredsedu AS STU, prof. Stanka, zhodlo predsedníctvo AS STU. Rovnako to bol podpredseda senátu, kto počas zasadnutia viackrát demonštratívne premietal živý prenos, ktorý na sociálnu sieť robil jeden z hostí (mimo FIIT). Následne bol rektor univerzity dotlačený k tomu, aby apeloval na ukončenie tohto prenosu.

Okrem toho boli zakázané akékoľvek nahrávky či online prenos zo zasadnutia. STU pritom žiaden prenos či inú náhradu za odopretie prístupu verejnosti nezabezpečila. Navyše, keď zástupcovia médií vošli na zasadnutie, na žiadosť podpredsedu Stanka ho museli opustiť. Túto kurióznu situáciu dokumentovali viacerí novinári a médiá. Priebeh rokovania tak nemohla sledovať akademická obec, samotní študenti FIIT STU a ani širšia verejnosť.

„Myslíme si, že takéto konanie je prejavom svojvôle a navodzuje dojem, že zákony končia tam, kde začína samospráva pod kontrolou predsedníctva akademického senátu STU.“

Práve kvôli týmto skutočnostiam sme sa rozhodli podať podnet verejnej ochrankyni práv.  Ombudsmanka nám dňa 28.10.2020 potvrdila, že došlo zo strany Akademického senátu STU k protiústavnému konaniu.

“Po analýze obsahu podnetu, stanoviska AS STU a relevantnej spisovej dokumentácie pri aplikovaní všeobecne záväzných právnych predpisov som dospela k záveru, že v časti podnetu týkajúcej sa zákazu vyhotovovania a šírenia audio-vizuálneho záznamu zo Zasadnutia bolo preukázané porušenie Vašich základných práv a slobôd, čo Vám týmto v zmysle zákona oznamujem.”

Hoci sa podnet týkal júlového zasadnutia, AS STU v skutočnosti pochybil ešte vo februári. V zápisnici z tohto zasadnutia senátu sa totiž uvádza nasledovné:

“Zasadnutie AS STU otvoril a viedol predseda akademického senátu STU Marián Peciar, ktorý privítal senátorov a prítomných hostí. Upozornil verejnosť (najmä študentov FIIT), ktorá sa na zasadnutí zúčastnili vo veľkom počte, aby sa zdržali akéhokoľvek nahrávania, natáčania a prenosu priebehu zasadnutia.

Išlo pritom o zasadnutie akademického senátu, na ktorom zaznel z úst prof. Peciara pamätný výrok: “Je absolútny vrchol, keď sa do tohto všetkého montujú študenti. Študenti majú chodiť do školy a nie štrajkovať.”

Situácia sa zopakovala ešte v pondelok 26.10. na zasadnutí Akademického senátu, na ktorom prebiehalo hlasovanie o návrhu na odvolanie rektora STU. Akademický senát si odhlasoval, aby sa zo zasadnutia nemohol zhotovovať záznam alebo živý prenos. Došlo teda podľa všetkého už k tretiemu protiústavnému konaniu v priebehu tohto roka na pôde senátu.

„Keďže možnosť zachytiť priebeh verejného zasadnutia senátu predstavuje súčasť základného práva na informácie, toto bolo možné obmedziť len v súlade s pravidlami stanovenými ústavou. Zákon o vysokých školách nezveruje akademickým senátom právomoc obmedziť právo prijímať a rozširovať informácie tak, že by napríklad zakázal vyhotovovanie audiovizuálneho záznamu,“ uviedla verejná ochrankyňa práv v závere k preskúmavanému prípadu z júla tohto roka.

Toto zistenie podľa nej nevyhnutne viedlo k záveru, že zákaz vyhotovovať audiovizuálny záznam zo zasadnutia a ďalej ho šíriť nemá oporu v zákone a je preto protiústavný.

Ombudsmanka dňa 1.10.2020 požiadala AS STU o poskytnutie písomného stanoviska k tomuto podnetu. AS STU v odpovedi okrem iného v prílohe zaslal kópiu hygienických opatrení vypracovaných dňa 7.7.2020, podľa ktorých sa malo konať zasadnutie senátu 13.7.2020. Spomínané hygienické nariadenie teda preukázateľne existuje, avšak podľa všetkého doteraz nie je verejne dostupné (ani napr. na stránke STU s informáciami o hygienických opatreniach), a teda nebolo dostupné včas ani pred júlovým zasadnutím.

Odopretie prístupu k vypracovanej správe

Ďalší podnet, ktorý sme podali, sa týka podozrenia z odopretia prístupu k informáciám, ktorého sa podľa nás dopustila Slovenská technická univerzita.

V súvislosti s aktuálnou situáciou na FIIT STU sa Akademický senát univerzity (AS STU) rozhodol vypracovať správu o situácii na FIIT STU, ktorá by detailne dokumentovala udalosti na FIIT STU od vzniku krízy na FIIT STU od roku 2019 do júna 2020. Táto správa mala byť podkladom pre odvolávanie dekana FIIT STU, o ktorom sa malo hlasovať 13.7.2020 na mimoriadnom zasadnutí AS STU.

Zo zápisnice zasadnutia AS STU dňa 25.05.2020 vyplýva, že vypracovaním správy bolo poverené predsedníctvo senátu, a to konkrétne podpredseda AS STU, prof. Stanko. Neskôr sa v zápisnici zo zasadnutia AS STU dňa 29.06.2020 uvádzalo, že správa je k tomuto dátumu vypracovaná a mala vyše 50 strán. Prof. Stanko taktiež ukazoval fyzickú podobu správy na zasadnutí AS STU dňa 29.6.2020 pred ostatnými prítomnými členmi AS STU ako aj hosťami tohto zasadnutia.

Deň po zasadnutí bola podaná žiadosť o sprístupnenie správy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a výsledkom bola odpoveď, ktorá bola doručená jeden pracovný deň pred mimoriadnym zasadnutím AS STU, a to 10.7. 

Správa o situácii na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave nebola vypracovaná v písomnej podobe. Bude na zasadnutí Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prezentovaná ústne.

Na mimoriadnom zasadnutí AS STU dňa 13.07.2020 bola prezentovaná sumarizácia správy. Prof. Stanko sa tu vyjadril, že správa je dostupná k nahliadnutiu, no zverejnená byť nemôže kvôli údajným citlivým informáciám obsiahnutých v správe. Ako však bolo už predtým prezentované, správa je údajne vypracovaná prevažne na základe verejne dostupných zdrojov.

Výsledok riešenia infožiadosti k Správe o situácii na FIIT STU.

Na základe týchto skutočností máme preto za preukázané, že správa v písomnej podobe preukázateľne existovala už v čase, kedy sme o ňu žiadali a zo strany STU došlo teda k odopretiu práva na informácie, ktoré vyplýva z čl. 26, ods. 1 Ústavy Slovenskej Republiky.

Zarážajúca je tiež skutočnosť, že do prípravy správy nemali možnosť nahliadnuť či zasiahnuť nespokojní študenti alebo zamestnanci, ktorí požadovali aj odvolanie dekana FIIT STU – aj napriek tomu, že takúto súčinnosť ponúkali, boli podpredsedom senátu univerzity odmietnutí. 

Myslíme si, že takéto konanie je prejavom svojvôle a navodzuje dojem, že zákony končia tam, kde začína samospráva pod kontrolou predsedníctva akademického senátu STU.

Na ďalšie možné porušenie zákona upozorňovali aj odchádzajúci pedagógovia

Na jeseň 2019 došlo k zmene zásad volieb do Akademického senátu FIIT STU, ktoré zrealizoval Akademický senát univerzity. Neskôr, začiatkom tohto roka, sa konali na fakulte voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu, ktoré senát vyhlásil za neplatné kvôli chýbajúcemu podpisu na prezenčnej listine.

Pedagógovia upozornili, že v oboch prípadoch mohlo dôjsť k porušeniu zákona: “Zneplatnenie volieb konaných dňa 16. januára 2020 do zamestnaneckej časti AS FIIT STU pravdepodobne nebolo v súlade s platnými predpismi a judikatúrou súdov SR. Úpravy Zásad volieb do AS FIIT STU akademickým senátom univerzity pravdepodobne boli nad rámec Zákona o vysokých školách a v rozpore s dôvodovou správou k tejto úprave; súčasťou úpravy bolo aj predĺženie lehôt pre voľby, zmena štruktúry zamestnaneckej časti AS FIIT STU a faktické zablokovanie odvolania senátorov akademickou obcou.”

V súčasnosti je preto podaná aj žaloba na neplatné voľby, ktorá bola ešte podľa informácií z mája pridelená príslušnému vyššiemu súdnemu úradníkovi.

O výsledku druhého podnetu budeme informovať

Mimoriadne zasadnutia zo dňa 13.7.2020 a okolnosti, ktoré mu predchádzajú, v nás vzbudzujú dôvodné podozrenia, že došlo k obmedzeniu základných práv osôb, ktoré garantuje Ústava SR. Našim cieľom je na tieto problémy nielen upozorniť, ale zabezpečiť, aby sa už v budúcnosti neopakovali.

Oba podnety boli podané v priebehu letných mesiacov. Výsledok prvého podnetu je už známy – Akademický senát sa skutočne dopustil porušenia ústavy. O výsledku druhého podnetu vás budeme informovať.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.