Press "Enter" to skip to content

Účet za kroky dekana FIIT STU sa môže vyšplhať až na takmer pol milióna €

V pondelok sme zverejnili Otvorený list, ktorý je adresovaný Správnej rade STU a Rektorovi STU. V tomto liste signatári – študenti FIIT STU, konštatujú, že situácia na fakulte zašla až tak ďaleko, že začali uvažovať o tom, že na fakulte nechcú ďalej pôsobiť. Popri ostatných negatívach to však môže mať rozsiahle dôsledky na rozpočet fakulty.

V článku sa dočítate o tom, ako hrozí, že súčasné konanie dekana bude mať nielen reputačné, ale aj finančné následky na fakultu. K niektorým stratám, a nie nízkym, už medzičasom aj došlo. Ak nedôjde k blízkej dobe k zmene pomerov na fakulte, hrozí, že zamestnanci i študenti ju začnu postupne opúšťať.

Prehľad súčasnej situácie:

Študenti dekana nechcú, hrozia odchodom

Za necelých 24 hodín sa pod Otvorený list podpísalo vyše 180 študentov. V súčasnosti je počet podpisov na hodnote 188. Skúmali sme zastúpenie ročníkov podpísaných študentov (1 zo študentov svoje zaradenie neuviedol).

Rozloženie študentov, ktorí požadujú zmeny pomerov na FIIT STU a zvažujú ďalšie štúdium a pôsobenie na FIIT STU.

Ukazuje sa, že najvyššie zastúpenie medzi študentmi, ktorí zvažujú odchod, majú bakalárski študenti, a to takí, ktorí nie sú v záverečnom ročníku. V praxi to znamená, že študenti zvažujú ešte počas prebiehajúceho štúdia opustiť svoju alma mater.

My, dolu podpísaní študenti, prehlasujeme, že ak nedôjde k zmene pomerov na FIIT STU, veľmi silno zvážime svoje ďalšie štúdium alebo pôsobenie na FIIT STU.“

Medzi končiacimi študentmi je 18 študentov bakalárskeho stupňa, 18 študentov inžinierskeho stupňa a 3 študenti doktorandského stupňa. V prípade bakalárskych študentov by to teda znamenalo, že na inžinierske štúdium by odišli študovať na inú fakultu, prípade by neštudovali vôbec. Inžinierski študenti môžu pokračovať na doktorandské štúdium, čo by zas mohlo znamenať ešte väčší negatívny dopad.

Kvalitní doktorandi sú pre fakultu kľúčoví – aktívne skúmajú a prinášajú výsledky výskumu a zabezpečujú časť výučby (vrátane vedených prác).

Kvalitní doktorandi sú pre fakultu kľúčoví – aktívne skúmajú a prinášajú výsledky výskumu a zabezpečujú časť výučby (vrátane vedených prác). Navyše, doktorandi, ktorí po skončení štúdia zostanú na fakulte, prinášajú fakulte výskumné výsledky v podobe grantov či výskumných projektov, môžu časom garantovať vlastné predmety a taktiež sa môžu uchádzať o habilitačné konania (výsledkom ktorých je získanie titulu docenta).

Odliv študentov však môže mať aj iný rozmer – fakulta príde o dotácie na študentov.

Odchod študentov môže mať rozsiahly dopad na financie fakulty

Na základe nám dostupných informácií získavala fakulta dotáciu na študenta v minulom roku vo výške približne 1 300 €. Táto suma sa však ešte násobila koeficientom podľa toho, o ktorých stupeň štúdia išlo.

Ako sa počíta výška dotácie podľa stupňa štúdia

Pre získanie výšky dotácie pre jednotlivé stupne štúdia sa odrážame od základnej sumy vo výške zhruba 1 300 € (poznámka: vychádzame z výšky dotácie v roku 2019 a počtu študentov, suma je orientačná a poddimenzovaná). Následne túto sumu musíme vynásobiť tzv. “koeficientami”, ktoré sa odrážajú od stupňa štúdia:

  • bakalársky stupeň štúdia (prváci) – 0.7 (910 €),
  • bakalársky stupeň štúdia (iný ročník) – 1 (1 300 €),
  • inžiniersky stupeň štúdia – 1.5 (1 950 €),
  • doktorandský stupeň štúdia (iný ročník) – 4 (5 200€).

Zdroj: Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2020 pre verejné vysoké školy

Na základe grafu z predchádzajúcej časti si môžeme teraz tieto čísla pretaviť do reálnych súm – o koľko peňazí môže fakulta reálne prísť, ak na nej títo študenti nebudú pokračovať? O nastupujúcich prvákoch pochopiteľne informácie nemáme, môžeme sa však bližšie pozrieť na vyššie ročníky:

  • pre študentov bakalárskeho stupňa iného ročníka platí koeficient 1 (85 študentov, 110 500 €),
  • končiacich študentov bakalárskeho stupňa môžeme zaradiť medzi inžinierskych študentov, keďže by bol predpoklad, že v štúdiu pokračujú – platí teda koeficient 1.5 (18 študentov, celkovo 35 100 €),
  • pre nekončiacich študentov inžinierskeho štúdia sa rovnako uplatňuje koeficient 1.5 (48 študentov, 93 600 €),
  • končiaci študenti inžinierskeho štúdia majú možnosť pokračovať na doktorandské štúdium. Ak by sa rozhodlo ísť všetkých 18 študentov inžinierskeho štúdia na doktorandské štúdium, fakulta by získala celkovo 93 600 €). Hoci je toto nepravdepodobný scenár, máme informácie o tom, že medzi týmito študentmi sú aj potenciálni uchádzači o doktorandské štúdium,
  • za 15 študentov doktorandského štúdia môže fakulta stratiť 78 000 €.

Za predpokladu, že by sa všetci títo študenti rozhodli nepokračovať na fakulte, potenciálna finančná strata pre fakultu predstavuje 317 200 € (bez pokračujúcich končiacich inžinierskych študentov, ktorí by mohli nastúpiť na doktorandské). Časť končiacich inžinierskych študentov by však mohla pokračovať na doktorandské štúdium alebo by bola ochotná pomôcť s výučbou na predmetoch. Koľko presne, to nevieme – straty však nastanú. Zároveň nevieme, koľko nových študentov na fakultu nenastúpi.

Spoluprácu prerušilo viacero firiem

Vráťme sa na chvíľu v čase do februára 2020 – teda do času, kedy boli ešte neplatné voľby či protesty horúcou témou. V tejto dobe vyjadrovali veľkú nespokojnosť viaceré spoločnosti, s ktorými fakulta spolupracovala. Dekan ich preto pozval na stretnutie, na ktorom o situácii diskutovali. Výsledkom bola tlačová správa fakulty, ktorú však spoločnosti označili za neobjektívnu.

Situácia na fakulte sa však začiatkom semestra ešte viac vyhrotila a viaceré spoločnosti vypovedali spoluprácu s fakultou, prípadne spoluprácu nepredĺžili. Medzi ne patria aj spoločnosti Anasoft, Continental, Exponea, Talapoin a ZľavaDňa (po kliknutí sa zobrazia zmluvy resp. výpovede zmlúv o výskumnej spolupráci/partnerstve s jednotlivými spoločnosťami).

Dekan pozval firmy na stretnutie, na ktorom o situácii diskutovali. Výsledkom bola tlačová správa fakulty, ktorú však spoločnosti označili za neobjektívnu.“

Vďaka týmto spoluprácam získavala fakulta ďalšie finančné zdroje, ktoré podporovali výskum. Svedčia o tom viaceré výskumné články, ktoré vznikli ako výsledok týchto spoluprác.

Pri pohľade na zmluvy s vyššie uvedenými spoločnosťami môžeme hovoriť o tom, že fakulta celkovo príde o ďalších 60 000 € ročne (bez DPH).

Otázne sú tiež ďalšie zmluvy so spoločnosťami, ktoré vyjadrili svoju nespokojnosť so situáciou na fakulte verejne a už dávnejšie považovali ponuku dekana vzdať sa vedenia fakulty za vhodné riešenie – napr. Unicorn, Pixel Federation a ESET, pri ktorých môže byť, berúc do úvahy deklarovanú nespokojnosť, sumárne v ohrození ďalších 66 000 € ročne.

Vážnym poškodením renomé medzi spoločnosťami tak môže fakulta utrpieť stratu ďalších 126 000 € ročne (bez DPH).

Správna rada opakovane žiadala vysvetliť podrobnosti financovania 18 nových členov akademickej obce

Na zasadnutí Správnej rady v stredu 20.5.2020 bolo hlavnou témou financovanie 18 novoprijatých zamestnancom dekanom fakulty. Napriek opakovaným otázkam zo strany Správnej rady nebol dekan schopný alebo ochotný dokladovať, akým aktivitám sa títo zamestnanci venujú a z čoho sú platení. Prisľúbil tieto dokumenty dodať až neskôr (hoci bol o to požiadaný s veľkým predstihom ešte pred Správnou radou). Predseda správnej rady taktiež dekanovi opakovane vyčítal, že napriek výzve nevyčíslil, koľko títo noví ľudia fakultu stoja.

Argumentoval tým, že všetci zamestnanci majú výsledky a vysokoškolský titul druhého stupňa (titul MBA, ktorý novoprijatá výskumná pracovníčka získala v roku 2000, nie je slovenským právnym systémom rozpoznávaný ako vysokoškolský titul a patrí do celoživotného vzdelávania). To, že boli viacerí z nich prijatí na výskumné pozície bez akýchkoľvek (teda žiadnych) predchádzajúcich výsledkov, však už dekan zamlčal.

Správna rada vo svojom stanovisku odporúča dekanovi, aby v záujme fakulty odstúpil zo svojej funkcie, pretože nezvládol riadenie fakulty, ani riešenie vzťahov so zamestnancami a študentmi a svojim konaním poškodzuje dobré meno FIIT STU.

Takéto poškodenie dobrého mena však môže mať ďalekosiahle následky aj do budúcnosti, a teda účet sa môže ešte značne navýšiť.

One Comment

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.