Press "Enter" to skip to content

Rozhovory pre TA3 a Pravdu odhalili ďalšie zavádzanie na FIIT STU

V posledných dňoch sa objavili rozhovory ohľadom súčasnej situácie na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) a prípravy na výučbu na budúci akademický rok na tejto fakulte, a to na portáli denníka Pravda a televízie TA3. Účastníkom oboch rozhovorov je poverený prodekan pre štúdium a starostlivosť o študentov na FIIT STU.

Musíme skonštatovať, že v rozhovoroch zazneli tvrdenia, ktoré podľa nás neodzrkadľujú skutočný stav, v ktorom sa fakulta nachádza. Prinášame vám rozbor jednotlivých rozporuplných tvrdení, primárne z denníka Pravda, keďže obsah rozhovoru v TA3 bol do veľkej miery zhodný s rozhovorom v denníku Pravda.

Z článku vyberáme niekoľko základných informácií:

  • vedenie tvrdí, že má zabezpečenú výučbu na ďalší semester, hoči ešte neprebehli ani výberové konania. Pozná dekan výsledok skôr ako komisia?
  • počet aktuálne zapísaných študentov na bakalárske štúdium poklesol oproti prechádzajúcemu roku o takmer 40%. Dátum na zápis sa pritom viackrát posúval.
  • informácia diskutovaná v súkromnej pošte medzi študentkou a prodekanmi sa o pár hodín objavila anonymne na internom diskusnom fóre (informáciu zverejnil pravdepodobne iný študent). Táto študentka musela navyše čeliť viacerým nenávistným básniam. 

Odchod zamestnancov z fakulty

V úvodnej časti oboch rozhovorov sa pán poverený prodekan vyjadril k hromadnému odchodu akademických zamestnancov z fakulty.

Odpoveď pre Pravdu:

„Áno, je pravda, že určití pedagógovia odchádzajú, ale tu musím však povedať to, že medzi týmito pedagógmi sa nachádzajú aj ľudia na čiastočný úväzok, a nachádzajú sa tam aj ľudia, ktorým uplynie pracovná doba – sú to ľudia, ktorí sú napríklad na materských dovolenkách, mali pracovnú zmluvu na dobu určitú, a táto doba určitá im uplynie“.

Odpoveď pre TA3:

„Aktuálne ukončilo 15 zamestnancov a 7 zamestnancov podalo výpoveď, kedy uplynie výpovedná doba k 31.8. Medzi týmito zamestnancami sa nachádzajú aj zamestnanci na čiastočný pracovný úväzok, ale aj zamestnanci, ktorí sa aktuálne nachádzajú na materských, resp. rodičovských dovolenkách. Títo zamestnanci síce sú v stave fakulty, ale reálne na fakulte nepôsobia.“

Z 26 zamestnancov, ktorí koncom júna odišli alebo deklarovali odchod, boli 22 na plný úväzok a 4 na čiastočný úväzok. Je dôležité podotknúť, že zamestnanci s čiastočným úväzkom zabezpečovali kľúčové predmety, pričom dvaja z nich dokonca garantovali predmety.

Medzi odchádzajúcimi zamestnancami boli dve tretiny profesorov a docentov fakulty.

Mrzí nás, že pán poverený prodekan dehonestuje zamestnancov na materskej, resp. rodičovskej dovolenke. Viacerí z nich v rámci čiastočného úväzku stále vedú bakalárske či diplomové práce, a teda ich prínos pre fakultu rozhodne nie je nulový.

„Musím však povedať aj to, že fakulta má aktuálne vypísané výberové konania – je to jedno výberové konanie na pozíciu profesora, 5 výberových konaní na pozíciu docenta a 18 výberových konaní na pozíciu odborného asistenta. Aj títo ľudia, ktorým končia pracovné zmluvy, tak sa môžu do týchto výberových konaní prihlásiť. To znamená, že môžu byť od prvého septembra ďalej členmi akademickej obce FIIT.“

Vedenie vytrvalo odmietalo vypísať výberové konania niekoľko mesiacov, hoci bolo zrejmé, že mnohým učiteľom končia pracovné zmluvy ku koncu júna 2020 a nechávalo ich vo veľkej neistote. Výberové konania pre profesora, docentov a odborných asistentov sa napokon vypísali až začiatkom júla, po hromadnom odchode učiteľov a ďalších, ktorí svoj odchod avizovali na koniec augusta. Hoci odídení alebo odchádzajúci učitelia majú možnosť prihlásiť sa na výberové konania opätovne, nemáme vedomosť o tom, že by sa v nepriaznivej atmosfére na fakulte o to pokúsili.

Pre rozhovor v TA3 k hromadnému odchodu zamestnancov pán poverený prodekan dodal:
„Z fakulty odchádza len časť akademických zamestnancov. … Aktuálne má fakulta 63 zamestnancov, pričom 22 sa rozhodlo odísť, ale nejedná sa o väčšinu akademických zamestnancov.“

Do 63 akademických zamestnancov na plný úväzok sa započítavajú aj podľa nás účelovo prijatí zamestnanci v decembri 2019 a k 1.1.2020 pred voľbami do akademického senátu fakulty 16.1.2020, ktorých je 17 (pôvodne 18, jeden medzičasom odišiel z fakulty), a ďalší 2 zamestnanci prijatí na plný úväzok v jarných mesiacoch.

Hoci 22 zamestnancov bez týchto účelovo prijatých zamestnancov nie je väčšina, odpoveď povereného prodekana navodzuje dojem, že približne tretina zamestnancov zo 63 nie je signifikantné množstvo a dá sa plnohodnotne nahradiť do nasledujúceho semestra. Podľa zoznamu vyučujúcich na predmetoch, ktorí poverení prodekani pre štúdium prezentovali študentom, iba 7 z týchto 17 zamestnancov bolo priradených na výučbu. Ostáva otázkou, či sa zvyšných 10 zamestnancov bude podieľať na cvičeniach.

Pripomíname, že medzi 22 zamestnancami, ktorí z fakulty odišli alebo odchádzajú, sa nachádza veľká väčšina z tých, ktorá za roky pôsobenia na fakulte dosiahli významné výskumné a pedagogické výsledky, vrátane vedenia výskumných projektov (viaceré z nich v spolupráci s praxou), predmetov, cvičení a množstva záverečných prác.

Ohrozenie kvality výučby a vedenia záverečných prác

Na otázku moderátorky pre denník Pravda, či pre odchod 26 zamestnancov možno hovoriť o odbornom ohrození výučby na fakulte, pán poverený prodekan reagoval:

„Určite odborné ohrozenie výučby nie je. Výberové konania, ako som pred chvíľou povedal – uchádzači sa môžu prihlasovať do 31.7. Dnes už však vieme, že naozaj sa nám prihlasujú zvučné mená, ale z vlastnej skúsenosti musím povedať, že väčšina ľudí, ako aj ja, si toto necháva na poslednú chvíľu. To znamená, že následne budeme komunikovať, akí odborníci sa prihlásili do výberových konaní a určite takýto odchod neohrozuje fakultu, neohrozuje akreditáciu, a fakulta je dnes pripravená na zabezpečenie nového semestra a nového akademického roka.“

Študentom všetkých ročníkov štúdia bola prezentovaná predbežná verzia prednášateľov na jednotlivých predmetoch na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia. Prezentované zmeny však môžu predznamenať ďalší úpadok kvality štúdia na fakulte a už teraz vyvolali mimoriadne rozporuplné reakcie. Do viacerých predmetov boli totiž dosadení učitelia, ktorí nahradili pôvodných pedagógov na niektorých predmetoch už v letnom semestri – už vtedy bola spätná väzba od študentov voči týmto zmenám výrazne negatívna a mnoho z nich prejavilo nespokojnosť s poklesom kvality, v jednom prípade dokonca väčšina študentov na predmete podala aj oficiálnu sťažnosť.

Požiadavka na vypísanie výberových konaní prišla ešte v apríli.

Ostáva preto iba veriť, že vo výberových konaniach v nasledujúcich dňoch uspejú uchádzači s adekvátnym vzdelaním v oblasti informatiky a s odborným profilom, ktorý im dáva predispozíciu zabezpečiť kvalitu predmetov, o ktorú študenti nechcú prísť. Získať však taký počet kvalitných odborníkov je na slovenské pomery extrémne náročné. 

Otázne taktiež je, či uchádzači vo výberových konaniach budú schopní sa kvalitne pripraviť na predmet, ktorý budú zabezpečovať. Keďže výberové konania sa budú konať 17.8 a 18.8.2020 a nástup úspešných uchádzačov sa predpokladá k 1.9.2020, budú mať približne mesiac na to, aby predmet pripravili. V letnom semestri sme boli svedkami toho, že predmety pripravované na poslednú chvíľu vyústili do významného poklesu ich kvality.

V súvislosti s doktorandmi v rámci študijného programu Inteligentné informačné systémy, ktorého garant deklaroval odchod z fakulty ku koncu augusta, pán poverený prodekan uviedol:

„Určite doktorandi a doktorandské štúdium ako také nie je ohrozené, nie je ohrozená ani akreditácia v doktorandskom štúdiu. Rozdiel je ten, že keď odíde školiteľ doktoranda, tak v prípade, že by ho viedol niekto, kto už nie je zamestnancom fakulty, tak musí byť schválený vedeckou radou. Dnes, keďže situácia je taká, že nemáme funkčný akademický senát, nemáme schválenú ani vedeckú radu, ktorá by mohla týchto školiteľov, ktorí v prípade, že by odišli z fakulty, by neboli zamestnancami fakulty, schváliť ako externých školiteľov.“

„Je však potrebné povedať, že sme si robili interný personálny audit, čo sa týka kapacít na fakulte, a doktorandské štúdium ako také je zabezpečené. Čiže títo ľudia môžu mať jednak nového školiteľa, ktorý im je schopný poskytnúť vedenie záverečnej práce v kvalite, na akú boli doteraz zvyknutí.“

S tvrdením o udržaní kvality vedenia dizertačných prác dôrazne nesúhlasíme. Hoci máme na fakulte vo všeobecnosti šikovných a vysoko samostatných doktorandov, značná časť odborných konzultácií sa realizuje so školiteľom, resp. s ďalšími výskumníkmi vo výskumných skupinách, napr. v rámci výskumných seminárov. Keďže mnohí zo školiteľov ako aj výskumníkov z oblastí blízkych jednotlivým doktorandom ohlásilo odchod, resp. z fakulty už odišlo, znovu musíme so znepokojením konštatovať, že získať pre doktorandov adekvátnu náhradu do začiatku ďalšieho akademického roku bude nesmierne náročné.

U týchto doktorandov môže zároveň odchod im blízkych školiteľov a výskumníkov vyvolať stratu motivácie venovať sa výskumu v oblasti, ktorá ich zaujíma (teda tomu, pre čo sa na doktorandské štúdium v prvom rade hlásili) a celkovo neistotu v ďalšom pôsobení na fakulte. Nahráva tomu aj fakt, že na jednom z ústavov zrejme ostane iba 1 zamestnanec, ktorý môže dizertačné práce viesť. Mnoho doktorandov sa vo svojich dizertačných prácach venuje strojovému učeniu a príbuzným témam ako spracovanie prirodzeného jazyka, avšak medzi zostávajúcimi zamestnancami sa dostatočný počet odborníkov na vedenie všetkých doktorandov v tejto oblasti nenachádza.

Nasledovalo vyjadrenie o počte študentov, ktorí si podali prerušenie, resp. deklarovali odchod na iné fakulty, napr. na Fakultu informačných technológií VUT v Brne:

„Fakulta má priemerne okolo 1200 študentov. Robili sme si naozaj dôkladnú analýzu, ako sú na tom odchody študentov, ako sú prerušenia. K dnešnému dňu čísla oproti predchádzajúcemu roku nie sú vôbec odlišné. Dokonca má štúdium prerušené menej študentov ako v predchádzajúcich obdobiac. … To číslo je pomerne ťažké určiť, lebo študenti si môžu žiadať výpis na študijné oddelenie, ktoré potrebujú práve vtedy, ak prestupujú na inú fakultu. Čiže z tohto sa môžeme domnievať, o aký počet študentov sa jedná. Na obidvoch stupňoch štúdia sa jedná o maximálne okolo počtu 50 jestvujúcich študentov.“

V rozhovore pre TA3 pán poverený prodekan dodal:
„Dnes tie čísla – tie, ktoré mám teraz k dispozícii – tak jedná sa o nie veľký počet študentov, ktorí odchádzajú na iné fakulty, konkrétne jedná sa o 20 študentov, ktorí sa hlásia na VUT Brno a 11 na FMFI Univerzity Komenského. Avšak podľa mne dostupných informácií, títo študenti ešte nemajú vydané rozhodnutie o prijatí.“

Nejde iba o študentov, ktorí odídu teraz, ale o študentov, ktorí odídu o rok, po dokončení aktuálneho stupňa alebo o študentov, ktorí napokon na FIIT ani neprídu. Žiaľ, ozvalo sa nám viacero študentov, ktorí sa na FIIT STU hlásili a napokon sa vyjadrili, že vzhľadom na aktuálnu situáciu si radšej vybrali inú univerzitu.

Zároveň treba pochopiť aj náročnosť rozhodnutia prestúpiť, podávať si na poslednú chvíľu prihlášku inam a za pomerne krátku dobu preorganizovať celý svoj život. Taktiež je možné, že študenti požiadajú o prerušenie štúdia až na konci leta, prípadne na prestup v niektorých prípadoch nemusia vôbec žiadať výpis známok (napr. ak začínajú štúdium na 2. stupni alebo odznovu na 1. stupni).

Na otázku v TA3 k počtu záujemcov o štúdium na FIIT sa pán poverený prodekan vyjadril:

„Tie čísla – čo sa týka počtu prihlásených študentov ako aj počtu zapísaných študentov – nie sú odlišné oproti predchádzajúcim rokom.“

Podľa informácií zverejnených na internom fóre fakulta zaznamenáva oproti minulému roku výrazný pokles v počte nastupujúcich prvákov na bakalárske štúdium. Celkovo môžeme hovoriť o poklese až o takmer 40% (súhrnne pre trojročné a štvorročné štúdium).

Poznámka: Pri počtoch zapísaných študentov porovnávame počet zapísaných študentov-prvákov v akademickom roku 2020/21 a počet reálne začínajúcich prvákov v roku 2019/20. Číslo sa môže ešte upraviť po zápise zahraničných študentov.

V súvislosti s prestupom študentov na iné fakulty sa pán poverený prodekan ďalej vyjadril:

„Nie celkom rozumiem tomu, že práve študenti, ktorí najviac diskutovali, práve študenti, ktorí najviac vírili tieto vášne a nabádali ostatných študentov, aby prestúpili na nejakú inú fakultu, či na Slovensku alebo v zahraničí – primárne v zahraničí – tak mi napísali email, lebo sme diskutovali o situácii, o tom, čo bude ďalej. Napísali, že oni plánujú na fakulte zostať, oni plánujú na tejto fakulte doštudovať. Potom som nie celkom rozumel tomu, čo bolo ich motiváciou, aby práve ostatných kolegov, študentov, nabádali k tomu, aby z fakulty odišli, lebo podľa nich neposkytuje dostatočnú kvalitu, na akú boli zvyknutí. Ale oni ostávajú.“

Reakcia pána povereného prodekana sa v jednom prípade týka mailovej komunikácie so študentkou, ktorá počas celého roka poukazovala na problémové kroky nového vedenia a ktorá za posledné týždne nedostávala odpovede na svoje študijné otázky, pričom jej spolužiaci odpoveď na rovnaké otázky dostávali (z čoho vyplýva podozrenie z účelovosti takéhoto jednania). Odpoveď dostala až po žiadosti o pomoc u prorektorky STU pre štúdium, pričom v odpovedi poverení prodekani FIIT pre štúdium uvádzajú, že netušili, že študentka zvažuje zotrvanie na fakulte (čo bol pravdepodobne dôvod, prečo odpovede nedostávala).

Pán poverený prodekan v rozhovore takmer cituje túto mailovú komunikáciu, kde spomína, že chce posledný rok na FIIT STU doštudovať, čomu nerozumie. Otázkou je, či by vedenie FIIT nemalo chcieť, aby ostal každý študent.

Zároveň, onedlho po tom, ako študentka prodekanov o svojom zotrvaní na fakulte informovala, sa objavil na internom fakultnom fóre anonymný príspevok od študenta, ktorý uvádza, že táto študentka na fakulte ostáva a dožaduje sa dôvodov, prečo. Verejne však o svojom zotrvaní alebo odchode predtým neinformovala. Vyvstáva ďalšia otázka, odkiaľ anonymný študent získal túto informáciu obsiahnutú v súkromnej komunikácii študentky s poverenou osobou z vedenia fakulty (pozn.: na internom fóre môžu anonymné diskusie zakladať iba študenti, nie učitelia).

Pre doplnenie, na internom fóre študenti v posledných týždňoch až mesiacoch pomerne aktívne diskutovali o rôznych univerzitách alebo fakultách, ako aj o možnostiach prestupu alebo podania prihlášok. Spomínaná študentka sa na internom fóre k prestupom vyjadrila iba raz, kde stručne uviedla informáciu, ako a do akého termínu treba zaslať prihlášku na Fakultu informačných technológií VUT v Brne v prípade záujmu o prestup.

Nefunkčnosť fakultného senátu a neúspešné rokovania

Pre TA3 na otázku, prečo došlo k znefunkčneniu senátu, pán poverený prodekan odpovedal:

„My pevne veríme tomu, že akademický senát fakulty sa podarí sfunkčniť čo najskôr. Došlo k tomu tak, že po voľbách na dekana, v ktorom boli dvaja kandidáti – jeden z nich bol prof. Kotuliak a druhým kandidátom bola prof. Bieliková. Títo senátori si zvolili nového kandidáta na dekana. V demokratických voľbách vyhral pán prof. Kotuliak a tým sa stal novým kandidátom na dekana po svojej predchodkymi, pani prof. Bielikovej. Avšak následne tí senátori, ktorí nesúhlasili s touto voľbou sa rozhodli tento akademický senát fakulty znefunkčniť a to tak, že sa vzdali svojich mandátov.“

Výsledok volieb dekana začiatkom júna 2019 nikto nespochybňuje. Voľby však predchádzala antikampaň na vtedajšiu dekanku, prof. Bielikovú (ktorá znovu kandidovala) – údajne mala prof. Bieliková ako dekanka zneužívať (“tunelovať”) fakultné financie vo svoj osobný prospech, čo sa nijako nepotvrdilo. Toto podnietilo časť akademických zamestnancov zozbierať podpisy na podporu prof. Bielikovej, kde približne 70% akademických zamestnancov vyjadrilo podporu prof. Bielikovej ako kandidátke na dekana. Keďže vo voľbách táto vôľa nebola reflektovaná, členovia zamestnaneckej časti akademickej obce podali návrh na odvolanie všetkých 8 senátorov v zamestnaneckej časti senátu, čo sa malo prerokovať na mimoriadnom zasadnutí fakultného senátu dňa 11.6.2019.

Na tomto mimoriadnom zasadnutí sa však časť senátorov (priaznivcov prof. Kotuliaka, vrátane jeho samotného – keďže bol tiež senátor) rozhodla presadiť zásadné zmeny v rokovacom poriadku a v zásadách volieb bez predošlej diskusie. Týmito zmenami boli napr. návrh na neverejné zasadnutie bez účasti verejnosti a na významné sťaženie až znemožnenie odvolania senátorov.

Priebeh zasadnutia bol rovnako kontroverzný, keďže prof. Kotuliak, vtedy ešte člen senátu fakulty, fyzicky koordinoval dvoch jemu blízkych senátorov (pričom jeden z nich bol členom študentskej časti senátu). Profesor sa pritom sám na internom fakultnom fóre neskôr vyjadril, že v tom nevidí žiaden problém.

Vzhľadom na všetky uvedené kroky sa 4 senátori vzdali svojho mandátu, keďže podľa nich senát fakulty prestal konať v záujme väčšiny a snažil sa presadiť zmeny, ktoré by mohli ohrozovať demokratické princípy na fakulte.

Odpoveď pána povereného prodekana navodzuje dojem, že 4 senátori znefunkčnili senát preto, lebo nesúhlasili s voľbou dekana a nie preto, že zvyšní senátori sa pokúsili o zmenu pravidiel odvolávania a volieb, keď mali sami čeliť odvolávaniu.

Súčasťou rozhovorov bola aj otázka, prečo časť akademických zamestnancov nedokázala dospieť k dohode s vedením fakulty a či je týmto ohrozená kvalita školy:

„Verím tomu, že kvalita školy nie je ohrozená, a to, prečo vznikla daná situácia – je to pomerne veľmi zložité. Za seba musím povedať, že sa viedlo veľa rokovaní, ktorých som bol aj ja účastný, a snažili sme sa so zamestnancami, ktorí prejavili svoju nespokojnosť, dôjsť k určitému kompromisu. Dokonca boli také ponuky, aby tí členovia, ktorí poukazujú na niektoré z ich pohľadov problémy, aby nastúpili do vedenia fakulty a prevzali spoludozpovednosť za vedenie fakulty, za víziu fakulty, a za jej fungovanie. Žiaľ, títo zamestnanci túto ponuku odmietli a rozhodli sa, čo vnímam teda ako jeden z určitých nesprávnych rozhodnutí.“

Skutočne prebiehalo viacero rokovaní, na ktorých sme sa zúčastnili aj my ako študenti. Napokon však boli vždy naše požiadavky ignorované, snáď s výnimkou rokovaní krátko pred voľbami do senátu v januári, ktoré boli napokon kontroverzným rozhodnutím komisie a senátu univerzity zneplatnené. Už vtedy sme začali pociťovať silnú zmenu vo vnímaní študentov a v tom, že už nie sme prioritou. Vo väčšine prípadov rokovania k dohode neviedli – keď bolo za účelom stabilizácie situácie na rokovaní navrhnuté napr. vypísanie výberových konaní s dostatočným predstihom, dekan sa vyjadril, že o tom nie je pripravený diskutovať.

Ako študenti sme z takýchto vyjadrení nemali pocit, že vedenie má úprimnú snahu hľadať kompromisy. Ponuka na nastúpenie do vedenia bola opäť výhodnejšia pre vedenie samotné – ak by pôvodní prodekani pre štúdium nastúpili do vedenia, vedenie by si samo uľahčilo prácu a komunikáciu so študentami (ktorá zďaleka nebola zvládnutá na úrovni, na akú boli študenti predtým zvyknutí). Paradoxom tohto návrhu je, že pozícia vo vedení bola ponúknutá bývalým prodekanom, ktorých sa však krátko po tejto ponuke dekan zbavil – bez udania dôvodu. Dekan ich teda vzhľadom na ponuku byť vo vedení evidentne považoval za schopných ľudí, čo ešte umocňuje pocit účelovosti ich nedobrovoľného odchodu z fakulty.

Pre rozhovor na TA3 v súvislosti k návrhom na vyslovenie nedôvery dekanovi a odvolanie dekana FIIT sa pán poverený prodekan vyjadril nasledovne:

„Boli dva návrhy. Keďže kontrolným orgánom, aktuálne, pána dekana ako aj celého vedenia je akademický senát univerzity, tak dvakrát tento akademický senát hlasoval o tom – prvýkrát to bolo o tom, či vysloví profesorovi Kotuliakovi a jeho vedeniu nedôveru, táto nedôvera nebola vyslovená – a druhýkrát to bol regulérny návrh pána rektora, kedy znova žiadal akademický senát, aby odvolal pána profesora Kotuliaka zo svojej funkcie. Takéto uznesenie nebolo akademickým senátom prijaté, a to my vnímame ako spätnú väzbu. Vnímame to, že náš kontrolný orgán, ktorý nás má kontrolovať, keďže nie je funkčný akademický senát fakulty, nám túto nedôveru nevyjadril.“

Akademický senát fakulty (resp. senát univerzity počas nefunkčnosti fakultného senátu) je skutočne orgánom, ktorý má dohliadať na činnosť vedenia fakulty. Je však potrebné podotknúť, že na zasadnutí Akademického senátu STU (AS STU) dňa 13.7.2020 hlasovalo 18 z 34 prítomných senátorov univerzity za odvolanie dekana FIIT STU, prof. Kotuliaka, teda nadpolovičná väčšina prítomných senátorov. 

Na zasadnutí akademického senátu väčšina senátorov hlasovala za odvolanie dekana, avšak formálne to vraj nestačilo.

Navyše, senátori zo študentskej časti AS STU na zasadnutí 29.6.2020 predložili spomínaný návrh na vyslovenie nedôvery dekanovi FIIT STU. Hoci viacerí študentskí senátori neboli na zasadnutí 13.7.2020 evidovaní ako prítomní (napr. nemali štatút študenta, lebo obhájili záverečné práce), je vysoko pravdepodobné, že by v prípade prítomnosti na zasadnutí 13.7. hlasovali za odvolanie dekana FIIT STU a je pravdepodobné, že by v takom prípade za odvolanie dekana FIIT hlasovala absolútna väčšina v AS STU (aspoň 23 zo 44), čím by bol dekan FIIT odvolaný.

Pomerne kritickú spätnú väzbu na kroky vedenia FIIT STU či celej univerzity vyjadrili aj viaceré združenia, profesijné spoločnosti, ale aj orgány akademickej samosprávy:

Ohrozená spolupráca s praxou a výskumné projekty

Na otázku, či nie je ohrozená spolupráca s IT sektorom po kritických vyjadreniach niektorých združení a firiem, pán poverený prodekan uviedol:

„Pevne verím, že táto spolupráca nie je ohrozená.“

Spoluprácu s fakultou už však ukončili viaceré významné firmy. Išlo o výskumnú spoluprácu medzi fakultou a firmou, pričom do výskumu boli zahrnuté aj záverečné práce a viaceré dizertačné práce študentov – práve vďaka tomu sa mohli študenti často dostať napríklad k zaujímavým dátam z rôznych oblastí, na ktorých potom stavali svoje práce. Navyše, viaceré z vyššie spomenutých významných združení odporučili svojim členom zdržať sa spolupráce s fakultou. 

Podobne ako pri spolupráci s firmami, ani výskumné projekty podľa vyjadrenia pána povereného prodekana nie sú ohrozené:

„Určite nie. Budeme radi, ak sa nám podarí udržať všetky projekty a robíme všetko pre to.“

Viaceré projekty mali ako hlavných riešiteľov zamestnancov, ktorí už na fakulte nepôsobia. Najlepším príkladom je medzinárodný projekt s partnerom zo zahraničia, kde bolo v priebehu pár mesiacov už dvakrát nutné meniť hlavného riešiteľa za fakultu, keďže dekan oboch poslal z fakulty preč. Toto vážne ohrozuje daný projekt, keďže opakovaná zmena zodpovedného riešiteľa v tak krátkom čase je pre agentúru veľmi podozrivá a teda je možné, že zmena nebude zrealizovaná (aj z dôvodu, že v súčasnosti na fakulte už pomaly neostáva nikto, kto by mohol byť hlavným riešiteľom). 

„Ako ste aj povedali, moji predchodcovia, ktorým dnes ďakujem za ich pôsobenie na FIIT, konkrétne doc. Šimkovi a Dr. Pištekovi, dostali práve ponuku spolupodieľať sa na vedení a vízii fakulty. Žiaľ, túto ponuku odmietli. Dnes budeme fungovať v štandardnom režime, a verím, že akákoľvek spolupráca do budúcna nie je ohrozená.“

Je zvláštne, že sa pán poverený prodekan poďakoval spomínaným bývalým prodekanom za ich odvedenú prácu, pričom súčasný dekan im nepredĺžil zmluvu, jednému z nich bez udania dôvodu. O tomto svojom rozhodnutí ich pritom informoval iba pár dní pred skončením pracovného pomeru, čím ich prakticky vyhodil podobným spôsobom, ako prof. Bielikovú v januári 2020. Takéto vyjadrenie človeka z vedenia, ktoré sa ani neunúvalo uviesť dôvod núteného odchodu prodekanov, pokladáme za cynické.

Výučba je údajne zabezpečená

Na záver rozhovoru v denníku Pravda pán poverený prodekan prizvučil, že vzdelanie študentov nie je ohrozené:

„Z môjho pohľadu výučba na nasledujúci akademický rok je zabezpečená. Spolu aj s kolegyňou, ktorá je taktiež poverená pre štúdium, sme mali online stretnutie so študentami, kde sme im predstavili, ako je semester zabezpečený, kto ich bude učiť. Naozaj sme im ukázali, že všetky sú pokryté. Z môjho pohľadu aj z pohľadu fakulty je výučba zabezpečená, a študenti, ktorí aktuálne na fakulte pôsobia, sa nemusia báť o nový akademický rok. A taktiež uchádzači, ktorí boli prijatí a rozhodli sa nastúpiť a zapísať na našu fakultu, nemusia mať žiadny strach, že by bolo akýmkoľvek spôsobom ohrozené ich vzdelanie.“

Informatívne online stretnutia k predmetom sa konali (pre jednotlivé ročníky, resp. stupne štúdia), no viacerí študenti sa na internom fóre vyjadrili, že na stretnutie mailovú pozvánku nedostali a teda ostali bez informácií o svojom ďalšom štúdiu.

Z prezentácie tiež vyplývalo, že nie všetky predmety sú v tomto okamihu definitívne pokryté. Konkrétne napr. predmet Softvérové jazyky ešte nemá priradeného vyučujúceho. Zároveň poverení prodekani jedným dychom dodali, že môže dôjsť k zmenám vyučujúcich na jednotlivých predmetoch, kde boli vyučujúci predbežne dohodnutí, čo podľa nás ďalej neprispieva k upokojeniu študentov, že výučba bude zabezpečená v adekvátnej kvalite.

Taktiež bolo prezentované iba pokrytie prednášok. Avšak výučba na vysokej škole sa neskladá iba z prednášok, ale aj z cvičení, kde sa študenti danej problematike venujú z viac praktického hľadiska. O tom, či sú cvičenia na jednotlivých predmetoch pokryté, nepadla ani zmienka, pričom práve vedenie cvičení zaberalo učiteľom najväčšiu časť ich pôsobenia na fakulte. Po tom, ako sa značná časť učiteľov rozhodla odísť, bude zabezpečenie cvičení ešte náročnejšie – teda pokiaľ vedenie nesiahne k výraznému zníženiu kvality na týchto cvičeniach.

Okrem cvičení sa študenti zúčastňujú seminárov výskumných skupín, z ktorých viaceré de facto ku koncu augusta prestanú existovať.

V poslednom rade veľmi dôležitým faktorom sú aj záverečné práce, u ktorých je otázne, či ich pokrytie bude zabezpečené. V auguste sa rozbieha nové kolo výberu tém pre študentov bakalárskeho štúdia, keďže viacerí ostali bez školiteľa (študenti si svoje témy a školiteľa vybrali už v máji, teraz však bude viacero z nich musieť tému aj školiteľa meniť). O to väčší problém môže nastať, ak sa nenájde adekvátna náhrada za školiteľov diplomových prác, keďže tieto sú už rozpracované. 

Na záver je potrebné povedať, že formálne pokrytie predmetov prednášajúcimi a cvičiacimi nie je všetko, dôležitá je aj kvalita. Odchádzajú učitelia, ktorí predmety ladili dlhé roky a to sa nedá dobehnúť za necelý mesiac medzi výberovými konaniami a začiatkom semestra.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.